Fotografia de: Pràctiques | CETT
Universitat de Barcelona

Pràctiques

Les pràctiques són una activitat de naturalesa formativa duta a terme pels estudiants i supervisada pel departament de Career Services. Les pràctiques es poden portar a terme en empreses i institucions d’àmbit nacional i internacional.

Els principals objectius de la formació pràctica són:

 • Completar la formació teòrica amb l'experiència pràctica.
 • Conèixer la realitat del sector turístic.
 • Aprofundir en els coneixements, habilitats, actituds i competències professionals.
 • Adquirir estratègies necessàries per la futura professionalització.
 • Desenvolupar la capacitat de reflexió i observació.
Com divulgar les oportunitats

L’empresa pot divulgar les seves ofertes en pràctiques a través del portal especialitzat del CETT.

Accedeix aquí: Divulgació d'Oportunitats de Pràctiques

Aspectes econòmics

Estudiants de l’Escola Universitària (Grau, Postgrau, Màster, CEU, DEU)

Els ajuts a l’estudi que les empreses/institucions proporcionaran a l’alumnat universitari en estada de pràctiques serà d’un mínim de 4 €/h als estudiants de Grau i un mínim de 6 €/h als estudiants de Màster.

L'empresa haurà de donar d'alta l'alumne a la Seguretat Social segons estableix RD1493/2011, abans de la data d'inici.

Estudiants de Cicles Formatius

Segons la normativa de la FCT de la Generalitat de Catalunya, l’alumnat no ha de percebre cap quantitat econòmica de l’empresa o entitat en concepte de retribució per la realització de la FCT.

Procediment

L'empresa divulga l'oferta

L'alumne i Career Services busquen pràctiques i contacten amb l'empresa

L'alumne i l'empresa s'entrevisten

Career Services elabora el conveni

L'empresa, l'alumne i Career Services signen el conveni

L'alumne i l'empresa fan les pràctiques, supervisades per Career Services

L'alumne i l'empresa entreguen els documents finals

Career Services publica la nota final

Requisits

Estudiants de l’Escola Universitària (Grau, Postgrau, Màster, CEU, DEU)

Per als estudiants:

 • Estar matriculat a un programa acadèmic del CETT
 • No tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució a on es facin les pràctiques, excepte en casos degudament justificats, valorats i aprovats pel responsable de Career Services. No obstant això, en cas d’autoritzar-les, s’hauran de dur a terme en un horari no coincident amb el laboral.

Per a les empreses:

 • Poden formalitzar convenis de pràctiques les empreses unipersonals i pluripersonals, institucions i entitats públiques i privades d'àmbit nacional i internacional.
 • Facilitar les dades de caràcter fiscal vigents de l’empresa. Disposar de la figura d’una persona tutora amb els coneixements per formar l’estudiant correctament i emetre un informe final.
 • Aportar un mínim de 4 €/h d’ajuda econòmica a l'estudiant de grau i un mínim de 6 €/h a l’estudiant de Màster, que vulgui acollir en pràctiques.

Estudiants de Cicles Formatius

Per als estudiants:

 • Estar matriculat a un programa acadèmic del CETT
 • No tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució a on es facin les pràctiques, excepte en casos degudament justificats, valorats i aprovats pel responsable de Career Services. No obstant això, en cas d’autoritzar-les, s’hauran de dur a terme en un horari no coincident amb el laboral.

Per a les empreses:

 • Les pràctiques no han d’interferir amb l’horari de classes.
 • Per a l’alumnat que ja ha finalitzat els seus estudis i només té pendent de cursar les pràctiques, es poden fer horaris intensius, de fins a 8h/dia, 5 dies a la setmana , amb un màxim de 40h setmanals.
 • No es realitzen pràctiques durant el mes d’agost.
Durada i període

Estudiants de l’Escola Universitària (Grau, Postgrau, Màster, CEU, DEU)

 • Curriculars: La durada mínima de les pràctiques s’estableix a raó de 25 h./ crèdit en funció de cada una de les assignatures, i la durada màxima pot ser de fins 900 hores.
 • Extracurriculars: No s’estableix un mínim. La durada màxima pot ser de fins 900 hores.

Respecte a la durada màxima i el períodes de pràctiques permès:

Col·lectiuTot l'alumnat d'estudis oficialsAlumnat de màsters i postgraus propis
Màxim d'hores900 hores per curso académico900 hores per estudi
Període de pràctiquesS’ha de tenir matrícula vigent per al curs acadèmica en el que es vulguin fer les pràctiques i l’expedient obert en el moment d’iniciar-se l’estança. Es poden realitzar pràctiques fins al 30/09.Durant tot el curs fins al 30/09

Estudiants de Cicles Formatius

 • La durada de les pràctiques és el que estableixi el disseny curricular: CFGM 400 hores-700hores i CFGS 350 hores
 • Planificació de la FCT: les pràctiques es realitzaran segons la planificació anual de cada curs.
 • L’horari estàndard és de 4h/dia, 5 dies a la setmana, amb un màxim de 20 hores setmanals.
 • Les pràctiques no han d’interferir amb l’horari de classes.
 • Per a l’alumnat que ja ha finalitzat els seus estudis i només té pendent de cursar les pràctiques, es poden fer horaris intensius, de fins a 8h/dia, 5 dies a la setmana, amb un màxim de 40h setmanals.
 • No es realitzen pràctiques durant el mes d’agost.

La durada de les pràctiques es distribueix en:

Grau Mig

Tècnic en Cuina-Gastronomia i Serveis de Restauració: 400 hores entre abril i juny.

Tècnic en Cuina-Gastronomia i Pastisseria: 400 hores entre abril i juny.

Grau Superior

Tècnic Superior en Direcció de Cuina: 350 hores entre abril i juny.

Tècnic Superior en Direcció de Restauració: 350 hores entre abril i juny.

Tècnic Superior en Allotjament Turístics: 350 hores entre octubre i desembre (màxim 4 hores) | 350 hores entre abril i juny (màxim 4 hores).

Tècnic Superior en Agències de Viatges i Esdeveniments: 350 hores entre octubre i desembre (màxim 4 hores) | 350 hores entre abril i juny (màxim 4 hores).

Projecte formatiu

Les empreses han de definir prèviament un projecte formatiu que ens indiqui com a mínim:

 • Les tasques que l’estudiant durà a terme, els coneixements pràctics per a la seva professió futura i assegurar que estan relacionats amb els estudis que esta cursant.
 • Les competències que adquirirà realitzant aquestes pràctiques.
Formalització d’un conveni de pràctiques

Una vegada identificat l’alumnat interessat i que més encaixa en la proposta, i havent acordat contingut del programa formatiu, període, horari i ajut econòmic, és moment de formalitzar el conveni de pràctiques.

Per poder agilitzar la gestió, és necessari omplir la Sol·licitud del Conveni de pràctiques:

 • Per formalitzar un conveni de Cicles Formatius, accedeix aquí.
 • Per formalitzar un conveni de Escola Universitària (Grau, Postgrau, Màster, CEU, DEU), accedeix aquí.
Avaluació

Estudiants de l’Escola Universitària (Grau, Postgrau, Màster, CEU, DEU)

 • El responsable de l’empresa assignarà una persona responsable de l’acompanyament, formació, seguiment, valoració i correcció de l’alumnat, que serà el seu tutor/a d’empresa.
 • Al finalitzar les pràctiques curriculars l’alumnat ha de realitzar el treball final i la persona tutora de l’empresa haurà de valorar a l’estudiant amb un informe final.

Estudiants de Cicles Formatius

 • El responsable de l’empresa assignarà una persona responsable de l’acompanyament, formació, seguiment i valoració i correcció de l’alumnat, que serà el seu tutor/a d’empresa.
 • En concret, les tasques que ha de dur a terme el tutor/a són: