Universitat de Barcelona
Internacional

Beca Mou-te! International Internship 2017-18

1.1. Objecte:

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants finalitzadors o d'aquells que hagin acabat els seus estudis recentment, amb la realització de pràctiques internacionals que completin els seus itineraris de qualificació incrementant la seva ocupabilitat.

1.2. Destinataris:

Estudiants finalitzadors dels Cicles Formatius i dels estudis oficials universitaris CETT-UB que hagin acabat els seus estudis el curs 2016-2017 o ens els dos cursos acadèmics anteriors.

1.3. Requisits:

 • Haver cursat els estudis al CETT.
 • Tenir un nivell alt de l’idioma del país de destinació.
 • Haver obtingut la titulació oficial corresponent.
 • No haver fet abans una estada internacional de més de 6 mesos, ni acadèmica ni en pràctiques.

1.4. Dotació econòmica:

En funció de la destinació, l’import de la beca, amb un màxim* de 2.000€, ajudarà a compensar:

Tipus Informació
Despeses administratives i de gestió Tarifes de les empreses especialitzades en la gestió d'interships i/o per l'obtenció de visats (taxes, viatges a l'ambaixada, etc.)
Despeses de viatge Trasllats (només viatge d'anada)

*Només seran elegibles les despeses indicades.

L'import de la beca s'abonarà mitjançant domiciliació bancària abans de marxar, tant aviat s'hagi presentat la documentació justificativa de les despeses efectivament soportades.

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, adequació de l'internship als interessos professionals dels candidats, valoració de l'expedient acadèmic i experiència pràctica prèvia, valoració del nivell de l'idioma requerit pel pais de destinació i l'interès i grau de motivació per la mobilitat internacional.

1.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol·licitud de BECA MOU-TE! INTERNATIONAL INTERNSHIP, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,...) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa ( pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,...)
 • Factures proforma o pressupostos o informació oficial de les despeses elegibles. Currículum Vitae, segons model CV.
 • La Secretaria del CETT incorporarà a la documentació presentada el resum de l'historial acadèmic del candidat/a.
 • En acabar l’estada, informe de valoració, segons model informe mobilitat.

1.7. Presentació de les sol·licituds i documentació:

L’estudiant haurà de complimentar la sol·licitud corresponent i adjuntar-hi totes les dades justificatives que es demanen.

Període de presentació: del 8 al 12 de gener i del 11 al 15 de juny del 2018.

Lloc de presentació: Recepció del CETT, Planta Baixa.

Tota sol·licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà als sol·licitants la resolució com a màxim 30 dies després de la finalització dels respectius períodes de sol·licitud.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (FUNDACIO GASPAR ESPUÑA-CETT), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.