Gestió Turística de les Destinacions Urbanes Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 4757 €

Programa

60 crèdits europeus (ECTS)

Assignatures troncals del màster (15 ECTS):

Innovació Turística (3 ECTS):

 • Innovar per Competir.
 • Co-crear per Innovar.
 • Projectes d’Innovació Turística.

Instruments d’Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS):

 • Gestió Pública i Ordenació del Turisme.
 • Eines de Gestió Turística per destinacions.
 • Liberalització de serveis i noves tendències en Turisme

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS):

 • Estratègies de Màrqueting.
 • Màrqueting Online aplicat al Turisme.

Comercialització i Comunicació del Turisme Cultural (3 ECTS):

 • Tècniques i Eines de Comunicació.
 • Canals de Comercialització.
 • Nous Models de Promoció.

Assignatures d'especialització (21 ECTS):

Metròpolis i Turisme. Fonaments i Característiques del Turisme Urbà (12 ECTS)

 • El Binomi Turisme i Territori.
 • Noves Tendències i Nous Espais Turístics: la Ciutat com a Escenari Turístic.
 • Recursos Tangibles i Intangibles del Turisme Urbà.
 • Integració del Turisme a la Ciutat. Estratègies de Convivència.
 • El Comportament, Perfils i Tendències de la Demanda en Turisme Urbà.

Planificació Territorial i Estratègies de Desenvolupament en Destinacions Turístiques Urbanes (9 ECTS)

 • Ordenació del Territori i Activitat Turística.
 • L’Administració Pública i la Gestió del Turisme. De l’OMT al Govern Local.
 • Relació Urbs i Turisme. Tècniques d’Avaluació de Conflictes i Problemes.
 • La Gestió del Flux Turístic a la Ciutat.
 • Conflictes, Problemàtiques i Impactes entre el Factor Urbà i Turístics.
 • Claus de l’Èxit i de la Pervivència de les Destinacions Turístiques Urbanes.

Assignatures optatives d'orientació (12 ECTS):

Itinerari d'Investigació

 • Metodologia de la Investigació.
 • Aplicació i Einces de la Investigació

Itinerari Professional

 • Aplicació i Transferència de la Innovació (Pràcticum).

Treball Final de Màster (12 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar a l'alumnat per l’anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d’investigació adequats en cada cas. Permet iniciar a l’estudiant en la metodologia d’investigació per a que pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una recerca.

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

 • Turisme Global 9 ECTS.