Gestió Turística de les Destinacions Urbanes Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Programa

60 Crèdits Europeus

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (15 ECTS):

Innovació Turística (3 ECTS):

 • Innovar per competir.
 • Co-crear per innovar.
 • Projectes d’innovació turística.
 • Lideratge i gestió.

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS):

 • Anàlisi i Diagnosi DAFO.
 • Estratègies de Màrqueting.
 • Màrqueting on-line aplicat al turisme.

Instruments d’Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS):

 • Models de Gestió de desenvolupament turístic.
 • Elements configuradors i actors de les destinacions turístiques.
 • Aproximació territorial del turisme.

Comercialització i Comunicació del Turisme Cultural (3 ECTS):

 • Tècniques i eines de comunicació.
 • Canals de comercialització.
 • Nous models de promoció.

ASSIGNATURES D’ESPECIALITZACIÓ (21 ECTS):

Metròpolis i turisme. Fonaments i característiques del turisme urbà (12 ECTS)

 • El binomi turisme i territori. La curiositat humana com a incitació al viatge.
 • Noves tendències i nous espais turístics: la ciutat com a escenari turístic.
 • Recursos tangibles i intangibles. La creació dels productes de turisme urbà.
 • Integració del turisme a la ciutat. Estratègies de convivència.
 • El comportament, perfils i tendències de la demanda en turisme urbà.

Planificació territorial i estratègies de desenvolupament en destinacions turístiques urbanes (9 ECTS)

 • Ordenació del territori i activitat turística. Principis generals.
 • L’administració pública i la gestió del turisme. De l’OMT al govern locals.
 • Relació urbs i turisme. Tècniques d’avaluació de conflictes i problemes.
 • La gestió del flux turístic a la ciutat: accessibilitat i mobilitat turística.
 • Conflictes, problemàtiques i impactes entre el factor urbà i turístic. Espais a gestionar.
 • La gestió de l’espai urbà i dels elements patrimonials.
 • Claus de l’èxit i de la pervivència de les destinacions turístiques urbanes.

ASSIGNATURES OPTATIVES D’ORIENTACIÓ (12 ECTS):

Aplicació i Transferència de la Innovació (12 ECTS) – Orientació professional

Assignatura vinculada a la realització de pràctiques en empreses i organitzacions turístiques pel desenvolupament de els competències professionals del màster i la seva aplicació en un entorn real.

Metodologies i Tècniques de la Investigació (12 ECTS) – Orientació investigadora

 • Principis bàsics de la investigació i del seu disseny
 • Bases de la investigació quantitativa i qualitativa
 • Fonts d’informació turística
 • Programes i recursos per als anàlisis i pel seu tractament

PROJECTE FINAL DE MÀSTER (12 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar a l'alumnat per l’anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d’investigació adequats en cada cas. Permet iniciar a l’estudiant en la metodologia d’investigació per a que pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una recerca.

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

 • Turisme Global 9 ECTS