Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Programa

60 Crèdits Europeus

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (15 ECTS):

Innovació Turística (3 ECTS):

 • Innovar per competir.
 • Co-crear per innovar.
 • Projectes d’innovació turística.
 • Lideratge i gestió.

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS):

 • Anàlisi i Diagnosi DAFO.
 • Estratègies de Màrqueting.
 • Màrqueting on-line aplicat al turisme.

Instruments d’Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS):

 • Models de Gestió de desenvolupament turístic.
 • Elements configuradors i actors de les destinacions turístiques.
 • Aproximació territorial del turisme.

Comercialització i Comunicació del Turisme Cultural (3 ECTS):

 • Tècniques i eines de comunicació.
 • Canals de comercialització.
 • Nous models de promoció.

ASSIGNATURES D’ESPECIALITZACIÓ (21 ECTS):

Claus interpretatives del Patrimoni Cultural i Natural (12 ECTS):

 • Concepte de patrimoni i diversitat patrimonial.
 • El patrimoni com eina de formació social i objectiu professional.
 • Claus interpretatives del patrimoni cultural i natural.

Recursos i Estratègies de Mediació Didàctica del Patrimoni (9 ECTS):

 • Principis bàsics, funcions i dimensió de la didàctica.
 • Mediació didàctica aplicada al patrimoni cultural i natural.
 • La mediació humana i els seus recursos.
 • Museografia didàctica com a recurs de mediació patrimonial.
 • Les noves tecnologies com a recurs de mediació patrimonial.

ASSIGNATURES OPTATIVES D’ORIENTACIÓ (12 ECTS):

Aplicació i Transferència de la Innovació (12 ECTS) – Orientació professional

Assignatura vinculada a la realització de pràctiques en empreses i organitzacions turístiques pel desenvolupament de els competències professionals del màster i la seva aplicació en un entorn real.

Metodologies i Tècniques de la Investigació (12 ECTS) – Orientació investigadora

 • Principis bàsics de la investigació i del seu disseny
 • Bases de la investigació quantitativa i qualitativa
 • Fonts d’informació turística
 • Programes i recursos per als anàlisis i pel seu tractament

PROJECTE FINAL DE MÀSTER (12 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar a l'alumnat per l’anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d’investigació adequats en cada cas. Permet iniciar a l’estudiant en la metodologia d’investigació per a que pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una recerca.

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

 • Turisme Global 9 ECTS

Total complements: 9 ECTS