Fotografia de: Pla d'Estudis | Programació per a negocis: introducció al desenvolupament web

Universitat de Barcelona
Pla d'Estudis

Pla d'Estudis

 

ASSIGNATURES

Introducció a la codificació

 • Introducció a la línia d’ordre i eines.
 • Primers passos amb la terminal del teu ordinador i els seus comandos.
 • Atom editor, Google Chrome i GitHub.
 • Introducció a Html5: elements de bloc i elements de línia.
 • Introducció a CSS: selectors i propietats de text.
 • La caixa models i dissenys.

Primers passos en el desenvolupament web: JavaScript

 • Introducció a Javascript: variables, nombres, expressions i avaluacions.
 • Tipus de basic data: cadenes.
 • Booleans i enunciats condicionals.
 • Tipus de basic data: matriu.
 • Bucles, iteracions i funcions.
 • Tipus de basic data: objectes.
 • Introducció a Lodash.
 • Introducció a programació orientada a objectes.
Metodologia

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge aplicada en aquest curs, consisteix en diversos elements claus que permeten aconseguir simultàniament tots els objectius esmentats. La metodologia consisteix en:

 1. Classes teòriques que transfereixen coneixement bàsic i específic. La participació a classe és crucial perquè els estudiants adquireixin el coneixement necessari i les habilitats contemplades en el programa.
 2. Estudis de cas reflecteixen els continguts com a ajuda a l'estudiant posant en pràctica els continguts teòrics.
 3. Activitats complementàries com visites que facin costat als estudiants a una major comprensió i implementin els continguts proporcionats pel programa. En cas de programa de modalitat de quatre setmanes: Durant una setmana addicional opcional els estudiants hauran de desenvolupar un Projecte Final treballant en petits grups on es reforçaran les seves habilitats d'autogestió, responsabilitat, lideratge i treball en equip i s'obtindrà un coneixement pràctic a través d'un estudi metòdic i profund del tema triat. Durant aquest procés els estudiants seran guiats per tutors i hauran de presentar i defensar el projecte en l'últim dia del curs.
Avaluació

L'avaluació del programa es durà a terme revisant el treball i la participació dels estudiants durant el programa. Els participants són avaluats de manera constant durant les classes magistrals a través dels casos pràctics a desenvolupar i defensar. L'assistència a classe i a les activitats professionals és obligatòria.

En cas de programa de modalitat de 3 setmanes:

L'avaluació contínua representa un 60% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), mentre que l'avaluació de l'examen final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 3 SETMANES %
Avaluació contínua 60%
Examen Final 40%

En cas de programa de modalitat de 4 setmanes:

L'avaluació contínua representarà un 40% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), l'avaluació de l'examen final un 20% i la qualificació per a la Presentació del Projecte final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 4 SETMANES %
Avaluació contínua 40%
Examen Final 20%
Projecte Final 40%