Fotografia de: Valors | CETT
Universitat de Barcelona

Valors

  • Vocació de servei: defineix la nostra motivació per conèixer i satisfer les necessitats dels clients interns i externs, donant una resposta ràpida i eficaç a les seves peticions i suggeriments, anticipant-nos a aquestes necessitats sempre que sigui possible i parant especial atenció al tracte personal.
  • Integritat: fa esment al compromís ètic i a l’honestedat de la nostra conducta, personal i professional, amb la que hem d’afrontar qualsevol situació amb la màxima responsabilitat, respecte i transparència.
  • Compromís amb la formació: mostra la implicació i l’interès de tots els que formem part de l’organització en participar com a docents, teòrics o pràctics, en els diferents productes formatius, assumint aquest repte amb il•lusió i responsabilitat, com una oportunitat per desenvolupar noves competències.
  • Treball en equip: implica la nostra capacitat i voluntat per fomentar la màxima col•laboració, comunicació i confiança entre tots aquells que formem part de l’organització per tal de generar sinèrgies i assolir objectius comuns.
  • Iniciativa: mostra la nostra disposició i capacitat per actuar amb dinamisme i proactivitat, anticipant i contribuint al canvi, assumint amb determinació la nostra participació activa en l’assoliment dels reptes de l'organització.
  • Capacitat d’aprenentatge i autodesenvolupament: defineix la inquietud per ampliar, de forma autònoma, el coneixement i capacitats individuals, així com l’habilitat per incorporar el après a la nostra activitat professional, present o futura, generant nou valor i creixement, tant propi com col•lectiu.