Valors

  • Vocació de servei: defineix la nostra motivació per conèixer i satisfer les necessitats dels clients interns i externs, donant una resposta ràpida i eficaç a les seves peticions i suggeriments, anticipant-nos a aquestes necessitats sempre que sigui possible i parant especial atenció al tracte personal.

  • Integritat: fa esment al compromís ètic i a l’ honestedat de la nostra conducta, personal i professional, amb la que hem d’ afrontar qualsevol situació amb la màxima responsabilitat, respecte i transparència.

  • Compromís amb la formació: mostra la implicació i l’ interès de tots els que formem part de l’ organització en participar com a docents, teòrics o pràctics, en els diferents productes formatius, assumint aquest repte amb il•lusió i responsabilitat, com una oportunitat per desenvolupar noves competències.

  • Treball en equip: implica la nostra capacitat i voluntat per fomentar la màxima col•laboració, comunicació i confiança entre tots aquells que formem part de l’organització per tal de generar sinèrgies i assolir objectius comuns.

  • Iniciativa: mostra la nostra disposició i capacitat per actuar amb dinamisme i proactivitat, anticipant i contribuint al canvi, assumint amb determinació la nostra participació activa en l’ assoliment dels reptes de l’ organització.

  • Capacitat d’aprenentatge i autodesenvolupament: defineix la inquietud per ampliar, de forma autònoma, el coneixement i capacitats individuals, així com l’habilitat per incorporar allò après a la nostra activitat professional, present o futura, generant nou valor i creixement, tant propi com col•lectiu.