Normativa Avaluació i Qualificació

Atenent a la disposició addicional primera de la Normativa Reguladora dels Plans Docents de les Assignatures i de l’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges, aprovada per Consell de Govern de la Universitat de Barcelona en data 27 de febrer de 2020; l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB elabora aquesta norma per a la regulació de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges de les titulacions impartides en l’EUHT CETT-UB.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquesta normativa té per objecte regular el sistema i el procediment d'avaluació i qualificació dels aprenentatges de l'alumnat que cursi les assignatures dels ensenyaments de grau i màster universitari de l’EUHT CETT-UB.

1.2. La normativa s'aplica a tot el personal acadèmic responsable de l’avaluació i la qualificació de l’aprenentatge dels estudiants, al personal d'administració i serveis, i a tot l'alumnat de graus i màsters universitaris del Centre.

 Article 2. Informació sobre el procés d’avaluació

2.1. Tota la informació relacionada amb el procés d'avaluació es fa pública abans del període de matrícula a través dels Plans Docents de les assignatures.

2.2. La Coordinació d’Estudis  corresponent, elabora el calendari i els horaris de les proves d'avaluació única i tancament del procés d'avaluació continuada dins del període establert pel calendari marc aprovat per la Universitat i, en tot cas, abans que s'iniciï el període de matrícula següent, i garanteix la màxima difusió d'aquesta informació.

Per motius extraordinaris, el mateix òrgan pot modificar el calendari, que en qualsevol cas s'ha de fer públic amb una antelació mínima de 20 dies abans de la seva aplicació; en cap cas es poden fer modificacions dins del període d'avaluació única i tancament del procés d'avaluació continuada.

2.3. Els criteris d’avaluació i el mètode de qualificació explicitats en el pla docent no es poden modificar unilateralment durant el curs.

CAPÍTOL II: SISTEMES, PROCEDIMENTS I RESULTATS DE L’AVALUACIÓ

Article 3. Conceptes i característiques generals

3.1 El concepte d’avaluació ha experimentat canvis conceptuals i procedimentals, en el sentit que se n’ha incrementat el caràcter formatiu i se n’ha reduït el caràcter sancionador de resultats, centrat en la simple mesura.

S’entén per avaluació el procés sistemàtic de recollida d’evidències sobre el procés d’aprenentatge de l’estudiant, per emetre judicis orientats a la seva millora i a la valoració del grau d’assoliment dels aprenentatges amb relació a les competències pròpies de l’assignatura.

3.2 S’entén per qualificació  la valoració del nivell de suficiència o insuficiència dels resultats d’aprenentatge aconseguit per l’alumnat al final d’una etapa del procés d’ensenyament-aprenentatge (tema, mòdul, bloc de continguts, assignatura), ja sigui en una escala quantitativa o en una escala qualitativa. El seu caràcter és acreditatiu.

3.3 Com a norma general, l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

3.4 Si el pla d’estudis ho preveu, i si així consta en el pla docent, l’avaluació pot ser conjunta de dues o més assignatures.

3.5 En el cas que, per raons excepcionals i degudament justificades, un estudiant o un grup d’estudiants no puguin efectuar un acte d’avaluació, la Coordinació d’Estudis ha d’arbitrar les mesures necessàries perquè pugui tenir lloc dins del mateix període lectiu.

3.6 La Coordinació d’Estudis garanteix l’adaptació dels sistemes d’avaluació a l’alumnat amb necessitats educatives especials degudament justificades mèdicament, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.

Article 4. Avaluació continuada

4.1. L’avaluació continuada és un element del procés d’ensenyament-aprenentatge que inclou els procediments duts a terme al llarg d’una assignatura per recollir i valorar de manera progressiva i integrada les evidències de l’aprenentatge, per part de l’estudiant, de les competències de l’assignatura recollides al pla docent. La seva finalitat és doble: d’una banda, proporciona al professorat informació per regular la seva actuació docent i així ajudar els estudiants a aprendre més i millor, i, de l’altra, permet a l’estudiant autoregular i millorar el seu procés d’aprenentatge. Així doncs, té un caràcter didàctic i prospectiu.

Alguns d’aquests procediments tenen lloc al final d’una etapa del procés d’ensenyament aprenentatge (tema, mòdul, bloc de continguts, assignatura) i tenen com a finalitat determinar el grau d’assoliment dels coneixements, les habilitats i els valors que són objecte d’aprenentatge en l’assignatura. El seu resultat és una qualificació.

4.2. L'avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades en el programa de l’assignatura, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge i que constitueixen indicadors significatius i periòdics per a l'alumnat i el professorat sobre l'evolució i el progrés en l'assoliment dels coneixements, les habilitats i els valors que són objecte d'aprenentatge en l'assignatura.

4.3 L’avaluació continuada ha de comptar com a mínim amb una prova/es o treball/s final on es mesuri de manera individual el nivell d’assoliment per part de l’alumne dels objectius d’aprenentatge. Aquesta prova/es o treball/s final han d’estar qualificades amb un mínim de “4” per a poder calcular la mitjana de totes les activitats d’avaluació realitzades durant el curs.

4.4 Els sistemes i instruments d'avaluació i les evidències poden ser diversos, però, en cap cas, el valor d'una prova o evidència pot donar lloc a més del 60 % de la qualificació final de l'assignatura, sense perjudici del que s'estableix als articles 6 i 7, d’aquesta norma.

4.5. En el supòsit que el programa de l’assignatura incorpori proves orals, estan condicionades a la programació establerta per Coordinació d’Estudis, segons l'ensenyament. Les proves orals han de quedar enregistrades o bé s'han de dur a terme en presència d'un segon professor com a mínim, que doni fe del seu desenvolupament. A efectes d'aquesta normativa, s'entén per prova oral la prova que té les característiques següents:

  1. a) implica una avaluació final de l'assignatura i està prevista en el calendari oficial de convocatòries d'avaluació única i de tancament d'avaluacions continuades
  2. b) representa més d'un 50 % de la nota final, i
  3. c) es fa a una persona amb algun tipus d’impediment físic per a dur terme la prova.

 

Article 5. L'avaluació única

5.1 L’avaluació única és el procediment d’avaluació alternatiu a l’avaluació continuada. Té una distribució temporal diferent i inclou el nombre suficient d’evidències per acreditar i garantir la consecució dels objectius i les competències establerts en l’assignatura.

5.2 Les assignatures de pràctiques, el treball final de grau (TFG), el treball final de màster (TFM) i altres assignatures que, degut als seus continguts i metodologies docents, excloguin la possibilitat de l’avaluació única, ho han d’explicitar en el pla docent.

5.3. L'avaluació única es reconeix com un dret de l'estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l'avaluació continuada. L'exercici d'aquest dret no pot comportar discriminació respecte a l'avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir, ni la conculcació del dret de l’estudiant a assistir a classe i a participar en les activitats formatives.

5.4. Perquè un estudiant es pugui acollir a l'avaluació única, cal que ho sol·liciti al professor/a corresponent seguint les indicacions següents:

  • GRAUS: s’haurà de sol·licitar a través de l’opció habilitada en cada assignatura dins de l’espai del Campus Virtual, dins dels primers quinze dies naturals des del seu inici.
  • MÀSTERS: s’haurà de sol·licitar a través d’un mail dirigit a la Coordinació de l’especialitat del Màster, en el període dels 7 dies naturals des de l’inici de l’assignatura.

5.5. L'avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establerts a l'assignatura. El programa de l’assignatura ha d'incloure, doncs, el sistema i els criteris d'avaluació única. En el cas que el programa ho prevegi i expliciti, es pot exigir com a requisit l'assistència a determinades activitats presencials.

5.6 L’avaluació única ha de comptar com a mínim amb una prova/es o treball/s final on es mesuri de manera individual el nivell d’assoliment per part de l’alumne dels objectius d’aprenentatge. Aquesta prova/es o treball/s final han d’estar qualificades amb un mínim de “4” per a poder calcular la mitjana de totes les activitats d’avaluació realitzades durant el curs.

5.7 Els sistemes i instruments d'avaluació i les evidències poden ser diversos, però, en cap cas, el valor d'una prova o evidència pot donar lloc a més del 60 % de la qualificació final de l'assignatura, sense perjudici del que s'estableix als articles 6 i 7, d’aquesta norma.

5.8. En el supòsit que el programa de l’assignatura incorpori proves orals, estan condicionades a la programació establerta per Coordinació d’Estudis, segons l'ensenyament. Les proves orals han de quedar enregistrades o bé s'han de dur a terme en presència d'un segon professor com a mínim, que doni fe del seu desenvolupament. A efectes d'aquesta normativa, s'entén per prova oral la prova que té les característiques següents:

  1. a) implica una avaluació final de l'assignatura i està prevista en el calendari oficial de convocatòries d'avaluació única i de tancament d'avaluacions continuades
  2. b) representa més d'un 50 % de la nota final, i
  3. c) es fa a una persona amb algun tipus d’impediment físic per a dur terme la prova.

Article 6. Avaluació d’assignatures singulars: pràctiques externes

6.1 Sense perjudici d’altres criteris complementaris que estableixi altra normativa del Centre, l’avaluació de les pràctiques externes s’ha de basar, com a mínim, en el grau d’acompliment del projecte formatiu a partir de l’informe emès pel tutor o tutora de l’empresa o per la institució en què es fan les pràctiques i de la memòria elaborada per l’estudiant, i ha de respectar els criteris fixats al pla docente, i adequant-se al que s’estableix en l’article 11, sobre el procés de reavaluació.

Article 7. Avaluació d’assignatures singulars: treball final de grau o màster

7.1. Els ensenyaments de grau i màster universitari han de concloure amb l'elaboració i la defensa d'un treball de final d'estudis. La informació sobre el treball s'ha de fer pública mitjançant el pla docent corresponent, tenint en compte que en el cas del màster universitari la defensa del treball té lloc en una sessió pública.

7.2. L'avaluació del treball ha d'estar orientada a l'avaluació de les competències associades a l'ensenyament i sempre és individual, encara que el treball s'hagi elaborat col·lectivament.

7.3 Pel que fa al procés de reavaluació aquestes assignatures s’ajustaran al que s’estableix en l’article 11.

7.4. D'acord amb la normativa general aprovada per la Universitat, els centres han d'elaborar una normativa específica sobre els treballs finals.

Article 8. Convocatòries d'avaluació

8.1. L'alumnat té dret a ser avaluat de totes les assignatures de què s'ha matriculat en el curs acadèmic, sempre que es compleixin la resta de normes associades establertes per la Universitat. Quan, excepcionalment, l'estudiant vulgui sol·licitar l'avaluació davant d'un tribunal, ha de presentar una petició per escrit raonada i justificada a Coordinació d’Estudis de l’ensenyament corresponent, com a molt tard 30 dies abans de la data de tancament del procés d'avaluació continuada o única.

8.2. La matrícula d'una assignatura dona dret a una sola convocatòria d'avaluació, ja sigui com a finalització de l'avaluació continuada, ja sigui avaluació única.

 8.3. Malgrat el que s'estableix en l'apartat anterior, l'alumnat al qual, a l'inici del curs acadèmic, li resti un màxim d'un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l'ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d'estudis, amb el ben entès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s'imparteix l'assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l'ensenyament, a l’inici del curs, i tramitar la sol.licitud.

8.4. No es contempla la possibilitat de canviar la prova final d’avaluació individual per raons laborals o per participar en un programa de mobilitat acadèmica. Únicament es pot sol·licitar un canvi per causes majors justificades (hospitalització, malaltia sobtada...) en aquest cas l’alumne ha de presentar la justificació escrita de la impossibilitat d’assistir en el dia establert: Formulari justificació.

L’estudiant en alguna d’aquestes circumstàncies presentarà davant de la Coordinació d’Estudis  corresponent la petició de canvi de data.

Article 9. Desenvolupament de les activitats d’avaluació

9.1. El professorat pot solꞏlicitar la identificació de l’estudiant en qualsevol moment durant el desenvolupament d’una activitat d’avaluació. Aquesta identificació es fa mitjançant el carnet d’estudiant del Centre, el DNI, el passaport o qualsevol altre document oficial equivalent.

9.2 L’alumnat té dret a rebre una justificació documental d’haver participat en les activitats d’avaluació, si així ho solꞏlicita.

9.3. No es permetrà l’accés a la prova d’avaluació final 10 minuts després de l’hora prevista pel seu inici. Tanmateix un estudiant no podrà abandonar la prova abans de la primera mitja hora des del seu inici.

Article 10. Resultats de l'avaluació de l'aprenentatge

10.1. El professorat lliura en temps i forma determinats per la Secretaria del Centre, els resultats finals de l’avaluació, que són publicats dins dels terminis establerts.

10.2. El professorat de cadascun dels grups de les assignatures consigna en una única acta d'avaluació les qualificacions qualitatives i numèriques finals resultants del procés d'avaluació.

10.3. Les qualificacions numèriques emprades són les de l'escala 0-10, amb un únic decimal, i les qualitatives s'assignen segons la correspondència que fixi la legislació vigent. Per considerar superada una assignatura o un mòdul, cal que hagi obtingut una qualificació mínima de 5,0[1].

10.4. Es pot atorgar la menció de matrícula d'honor a l'alumnat que tingui una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d'honor no pot ser superior al 5 % de l'alumnat matriculat en una assignatura en el període lectiu corresponent, llevat que el nombre d'estudiants matriculats sigui inferior a 20: en aquest cas, es pot atorgar una sola matrícula d'honor. Es pot concedir una matrícula d'honor addicional per la fracció resultant d'aplicar el 5 % d'alumnat matriculat.

En el cas d'estudiants participants en un programa d'intercanvi, s'incorporen al seu expedient les matrícules d'honor obtingudes a la universitat de destinació encara que això suposi superar el límit establert al paràgraf anterior.

10.5. Una vegada s'ha qualificat una assignatura, no pot ser objecte d'una nova avaluació llevat que l'estudiant renunciï a la qualificació obtinguda, sempre que sigui un "aprovat" o una nota equivalent. Aquesta renúncia es fa per escrit i s'adreça al professor/a corresponent en el període de revisió de qualificacions, i dona lloc a la qualificació de "No presentat".

Exceptuant una matricula en convocatòria extraordinària, aquesta renúncia implica una nova matricula de l’assignatura.

10.6. El nombre de proves d'avaluació necessàries per qualificar una assignatura s'ha d'indicar en el programa de l’assignatura. Sempre que la qualificació de la prova final sigui de “No presentat” i quan l'estudiant tingui un nombre superior de proves d’avaluació No Presentades respecte a aquelles amb qualificació, la qualificació final serà “No Presentat”.

10.7 El CETT ha de fer ús de les eines que tingui al seu abast per detectar el plagi en els treballs i altres exercicis dels estudiants. El plagi en qualsevol activitat avaluable comporta la qualificació de 0 en la seva qualificació.

10.8. En el cas que un estudiant cometi qualsevol altra irregularitat que doni lloc a una variació significativa de la qualificació d'una acta d'avaluació, aquesta acta es qualifica amb un 0, eliminant la possibilitat de fer qualsevol reavaluació.  En el cas que es produeixi més d'una irregularitat en les actes d'una mateixa assignatura, la qualificació final és un 0. El que estableix aquest apartat es fa sense perjudici del procés disciplinari que es pugui iniciar com a conseqüència dels actes duts a terme. En el cas que l'estudiant consideri que la decisió és incorrecta, pot formular una reclamació davant la Coordinació d’Estudis  corresponent.

Article 11. Procés de reavaluació

11.1. Després de la publicació de les qualificacions finals establerta a l'article 10.1, el centre obre un període de revisió i reavaluació.

11.2. El procés de revisió i reavaluació consisteix a valorar el grau d'assoliment dels resultats de l'aprenentatge de l'assignatura -competències i objectius formatius- i s'adapta a les característiques de les competències i activitats formatives programades.

11.3 En el cas que, per les característiques de l’assignatura, sigui imprescindible complir determinats requisits per acollir-se a la reavaluació, el pla docent ha de recollir aquesta situació excepcional.

11.4 En el cas que alguna assignatura, degut a les seves característiques, exclogui la possibilitat de la reavaluació, ha d’explicitar aquesta circumstància en el seu pla docent.

11.5. De forma general, per a optar a una reavaluació d’assignatura i poder presentar o realitzar una nova evidència d’avaluació, serà imprescindible haver obtingut una qualificació de l’assignatura entre “4 -4,9”, i haver-se presentat a la prova/es o treball/s individuals del curs.

Qualsevol altre requisit addicional que el professorat responsable de l’assignatura consideri important incorporar, cal que estigui recollit en el programa de l’assignatura.

De forma excepcional es poden contemplar altres modalitats d’avaluació per a l’accés a la reavaluació en formacions de nivell de màster, sempre i quan es trobin recollides en el corresponent programa de l’assignatura.

11.6. El procés de reavaluació només implicarà modificació de l’acta de qualificació final en el cas de que la nova prova d’avaluació  sigui aprovada, i en qualsevol cas la qualificació màxima serà de “5”. Aquesta qualificació farà mitjana amb la resta de qualificacions de les activitats d’avaluació que hagi realitzat l’estudiant durant el període lectiu corresponent, configurant la nota final de l’assignatura.

11.7. Finalitzat el període de reavaluació i de revisió, el professorat enregistra les qualificacions definitives i procedeix al tancament i a la signatura de les actes d'avaluació.

Article 12. Informació sobre el procés de qualificació

 12.1 Les qualificacions de les activitats d’avaluació s’han de fer públiques com a màxim 14 dies naturals després que s’hagin dut a terme les proves o lliurat els treballs.

12.2 La qualificació final de l’assignatura s’ha de fer pública en un període màxim de 14 dies naturals a partir de la data de tancament dels processos d’avaluació continuada, de la prova d’avaluació única o de la reavaluació. Cal garantir que les notes estiguin publicades 5 dies naturals abans de la data de reavaluació.

12.3. La informació pública sobre el resultat de les avaluacions, siguin parcials o finals, té lloc mitjançant els mecanismes establerts amb aquesta finalitat. El professorat pot fer la difusió de les avaluacions parcials de les qualificacions de manera virtual, a través de les aplicacions institucionals establertes a aquest efecte i s’ha de adequar a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a la resta de normativa aplicable.

CAPÍTOL III: PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS

Article 13. Procés de revisió de les qualificacions

13.1 L'estudiant té dret a la revisió de les qualificacions obtingudes en totes les evidències de l'avaluació davant del professor/a responsable. A aquest efecte, juntament amb la publicació de les qualificacions de les diverses activitats dutes a terme, el professorat ha de fer públiques les dates i els horaris de la revisió i reavaluació de la qualificació final de l’assignatura que, en tot cas, ha de tenir lloc entre el segon i el cinquè dies hàbils posteriors a la publicació de les qualificacions.

Una vegada feta la revisió i reavaluació, el professor publica la qualificació definitiva de l'alumnat que l'ha sol·licitada seguint el procediment establert a l'article 12.

13.2 En la revisió de les qualificacions de les assignatures singulars, l’estudiant té dret a accedir els criteris d’avaluació.

Article 14. Procediment de reclamació contra les qualificacions finals

14.1. La qualificació final d'una assignatura pot ser objecte de reclamació per part de l'estudiant sempre que, prèviament, hagi presentat i dut a terme la revisió regulada per l'article 13. La reclamació s'ha de presentar per escrit en un termini màxim de 10 dies naturals des de la publicació de les qualificacions finals i s'ha d'adreçar a la Coordinació d’Estudis, segons l'ensenyament, que informa de manera immediata a la Direcció del Centre.

14.2. Coordinació d’Estudis , nomena un tribunal constituït per tres membres, cap d'ells pot haver participat en la primera avaluació, dels quals com a mínim dos han de ser professorat permanent, i els tramet la reclamació presentada.

14.3. El tribunal es constitueix en un termini màxim de 5 dies hàbils després de la data de recepció de la reclamació, revisa les evidències de l'avaluació de l'estudiant, i demana al professor/a responsable de l'assignatura que emeti un informe escrit en un termini màxim de tres dies hàbils. De la mateixa manera, pot escoltar l'estudiant, si ho creu convenient.

14.4. En un termini màxim de 5 dies hàbils des de la seva constitució, el tribunal resol la reclamació emetent un acord motivat en què ratifica o modifica la qualificació recorreguda, un acord que comunica de manera immediata a Coordinació d’Estudis. En el cas que es resolgui la modificació de la qualificació, el President del Tribunal ha de fer constar la nova qualificació en una acta addicional que signen tots els membres del tribunal.

14.5. Coordinació d’Estudis  notifica per escrit la resolució del Tribunal a l'estudiant afectat i en tramet una còpia a la Direcció de l’EUHT CETT-UB, així com al professorat responsable de l'assignatura, en un termini màxim de tres dies hàbils des de la recepció de la resolució del tribunal. Contra la resolució del tribunal es pot interposar un recurs d’alçada al rector.

14.6 Els centres, en les seves normatives de TFG i TFM, han d’establir quin és l’òrgan encarregat de nomenar el tribunal que resol les reclamacions contra la qualificació d’un TFG o TFM. El president o presidenta d’aquest òrgan ha de notificar per escrit la resolució del tribunal a l’estudiant, i trametre’n una còpia a la Coordinació d’Estudis corresponent, en un termini màxim de tres dies hàbils des de la recepció de la resolució del tribunal.

CAPÍTOL IV: ACTA D’AVALUACIÓ I CUSTÒDIA DE DOCUMENTS D’AVALUACIÓ

Article 15. Acta d'avaluació

15.1. L'acta d'avaluació és el document oficial en què es relacionen nominalment l'alumnat i les qualificacions finals obtingudes en el curs acadèmic. La Universitat estableix un format únic d'acta d'avaluació i es genera per a cadascuna de les assignatures i grup de matrícula.

15.2. L’acta l’ha de signar el professor/a responsable de l’assignatura i grup. Quan l’acta d’avaluació sigui compartida per diversos professors/es o hi hagi una acta per als diversos grups de l’assignatura, la signa exclusivament el professor o professora que coordina l’assignatura. En el cas que el professor/a responsable no pugui dur a terme la signatura de les actes en el període establert, cal que en justifiqui documentalment els motius i, en aquest cas, s’autoritza la signatura de la Direcció de l’EUHT CETT-UB. Totes les actes d'un ensenyament es dipositen a la Secretaria del Centre.

15.3. El termini màxim per a la signatura de l'acta de qualificacions és de 20 dies naturals des de la data d'avaluació única o tancament del procés d'avaluació continuada. En el cas de la reavaluació, el termini màxim de signatura de l'acta és de 20 dies naturals des que es duu a terme.

 15.4. La rectificació d'errades en l'acta de qualificació requereix la signatura del professor responsable i del secretari del centre. Si la modificació és en perjudici de l'estudiant, s'inicia el procediment de revisió de disposicions i actes nuls establert a la legislació vigent.

Article 16. Custòdia dels documents d'avaluació

16.1. El professorat ha de conservar durant un any les evidències d’avaluació de totes les activitats dutes a terme, a comptar de la data de signatura de l’acta, llevat de la documentació relativa al procediment de reclamació regulat en l'article següent, que es conserva com a mínim un any des de la resolució de la reclamació. En el cas que les proves siguin d'un volum o d'una complexitat que en dificultin la custòdia, Coordinació d’Estudis  pot establir un període inferior, i en tot cas en garanteix la conservació durant el període establert pel cas de reclamació.

16.2. Finalitzat el termini abans assenyalat, a petició explícita de l'alumnat se li retornen els treballs i les memòries de pràctiques entregats, en el termini que assenyali el professorat en fer públics els resultats de l'avaluació.

16.3 El professorat ha de preservar un model de cada tipus d’activitat d’avaluació segons el que s’estableix al pla docent de l’assignatura i, si n’hi ha, una evidència d’avaluació suspesa, una d’aprovada, una de notable i una d’excel·lent per cada assignatura i grup, i ha de transferir-les a la unitat de Gestió Documental i Arxiu. La resta d’evidències d’avaluació s’han d’eliminar seguint els criteris marcats per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i per la resta de normativa aplicable.

16.4. La reproducció total o parcial dels treballs de l'alumnat o la seva utilització amb qualsevol altra finalitat que aquella per a la qual van ser elaborats ha de tenir l'autorització explícita del seu autor/a.

16.5 El Centre ha d’arxivar i custodiar de manera permanent les actes d’avaluació, en el suport que a tal efecte s’estableixi.

CAPÍTOL V: INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA

Article 17. Incompliment de la normativa sobre avaluació i qualificació dels aprenentatges

17.1. En cas d'incompliment de les normes recollides als articles anteriors, l'alumnat pot presentar una queixa raonada davant de la Coordinació d’Estudis  corresponent.

17.2. L'òrgan receptor recull i tramet tota la informació que consideri necessària, indicant les accions que cal dur a terme per resoldre la queixa presentada. Així mateix, en el cas que s'estimi la reclamació, eleva a la Comissió de Qualitat de l’EUHT CETT-UB del centre un informe sobre la queixa.

17.3. Els Serveis de Qualitat i Medi ambient del CETT, havent analitzat la queixa presentada i l'informe rebut, tramet una proposta de resolució a Coordinació d’Estudis, en què es prenen les mesures necessàries per restablir el dret lesionat i s'inclou una advertència a la persona responsable de l’ incompliment comès i de les possibles sancions aplicables. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d’alçada al rector.

Disposició final

Aquesta normativa entra en vigor en el curs acadèmic 2022-23 a partir del dia següent a la seva aprovació i publicació al Campus Virtual de l’EUHT CETT-UB.

[1] De forma excepcional, aquest període es pot veure prorrogat en el cas de les assignatures de primer curs per aquells estudiants que realitzen la seva matrícula en la darrera assignació de la preinscripció universitària.

[1] Sistema de qualificacions ECTS a la UB: en els certificats acadèmics i en el suplement europeu al títol de les titulacions de grau i de màster oficial, també s’indiquen, en les assignatures superades, els ECTS grades, que mostren la situació en comparació amb els resultats d’aquella mateixa assignatura en els dos cursos anteriors.

Els estudiants que han superat una assignatura es divideixen en cinc grups: al 10 % millor se li concedeix laqualificació A; al 25 % següent, la qualificació B; al 30 % següent, la qualificació C; al 25 % següent,la qualificació D, i al 10 % final, la qualificació E.