Normativa de permanència

La normativa de permanència regula les condicions i requeriments mínims dels crèdits que l’estudiant haurà de superar per a continuar amb els seus estudis.

Aquesta norma està basada en les directrius establertes per la Universitat de Barcelona aprovades pel seu Consell Social en data 26 de juliol de 2012 i modificada en data 5 de març de 2020.

Els elements bàsics d’aquesta normativa s’articulen a través de dues variables que cal considerar que són: el nombre de crèdits per matricular i el nombre de crèdits per aprovar.

D’altra banda es diferencien els requeriments que cal acomplir entre el primer any de matrícula i els següents.

Finalment el centre, per mitjà de la seva Direcció, té la possibilitat de resoldre, de manera raonada i equànime, i també en consonància amb els interessos i les necessitats de cada ensenyament, les situacions d’excepcionalitat que siguin plantejades, i també atendre els casos personals que es consideri que hagin de ser resolts.

Àmbit d’aplicació

Aquesta norma és d’aplicació a tots els estudiants que cursen estudis de Grau i de Màster universitari a l’EUHT CETT-UB

Còmput de Crèdits

Els crèdits reconeguts i els crèdits transferits no computen com a superats a l’efecte de permanència, i tampoc no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

Permanència i atenció als estudiants

Prèviament al període de matrícula, el centre ha d’informar els estudiants, especialment els de nou accés, de la Normativa de permanència i els ha d’orientar sobre el nombre de crèdits que han de matricular d’acord amb la seva dedicació als estudis.

Igualment el centre ha d’establir una línia d’acció preventiva que presti una atenció especial als estudiants que es poden veure afectats per la Normativa de permanència, tant després del primer semestre per als estudiants que cursen trenta o seixanta crèdits, com també per als que no han superat el 50 % dels crèdits matriculats.  

Incompliment de les disposicions de permanència

Per poder continuar els estudis ha d'adreçar una sol·licitud a la  Coordinació d'Estudis valorant la documentació justificativa, resolt les sol·licituds d’excepcionalitat.

En el cas que la Direcció resolgui que no pot continuar, l’estudiant pot sol·licitar de nou l’admissió a l’ensenyament, una vegada hagin transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense haver‐se matriculat.  

ESTUDIS DE GRAU

Condicions de matrícula i de permanència

Condicions de matrícula i permanència durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau:

 • El primer any que l’estudiant ingressa a un grau de l’EUHT CETT UB ha de matricular o bé 60 crèdits (modalitat de temps complet), o bé 30 (modalitat de temps parcial).
 • Si ha matriculat 60 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 18 per romandre al grau.
 • Si ha matriculat 30 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 6 per romandre al grau.

Condicions de matrícula i permanència a partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat:   

 • L’estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar l’ensenyament) i un màxim de 60.
 • Els estudiants segueixen un itinerari a temps parcial quan matriculen entre 18 i 45 crèdits, i segueixen un itinerari a temps complet quan matriculen entre 46 i 60 crèdits.
 • Per resolució expressa de la Direcció de l’EUHT CETT-UB, s’autoritza una matricula superior a 60 crèdits nous amb un màxim de 75 crèdits per curs acadèmic a tot aquell estudiant que no estigui cursant un any de gràcia.
 • Excepcionalment, i quan estigui justificat, Coordinació d’Estudis, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits nous fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic. En aquest cas l’estudiant haurà de cursar una instància escrita segons aquest  formulari.
 • Si l’estudiant vol matricular crèdits obligatoris d’un curs superior, també ha de matricular tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors.
 • El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau en circumstàncies normals.  
 • En el cas de que l’estudiant al finalitzar el curs, no hagi assolit els crèdits requerits no podrà continuar els seus estudis, podent però sol·licitar un curs d’excepcionalitat mitjançant instànciaescrita a la Coordinació d’Estudis de la Titulació.

Si l’estudiant es autoritzat a matricular-se en situació d’any de gràcia únicament podrà matricular-se de màxim 60 crèdits entre els crèdits suspesos i els crèdits nous.

 • Quan a un estudiant li restin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular tots.

En els graus de 240 crèdits, l’estudiant que cursa l’ensenyament a temps complet, disposa d’un màxim de set anys de matrícula efectiva per superar els estudis

A l’efecte dels apartats anteriors, s’entén que es cursen estudis a temps complet quan durant els cinc primers anys de matrícula efectiva es matriculi una mitjana anual igual o superior a quaranta‐sis crèdits; quan aquesta mitjana sigui inferior a quaranta‐ sis crèdits, s’entén que l’estudi es fa a temps parcial.   

Alumnes Finalitzadors

Es considera un estudiant “finalitzador” aquell alumne que té pendents els darrers 75 crèdits per a finalitzar els seus estudis.

Un estudiant amb, com a mínim,  165 crèdits aprovats i que matriculi la totalitat dels crèdits té els següents drets a fi d’afavorir la finalització dels seus estudis:

-        Pot tornar a matricular durant el segon semestre alguna assignatura que li hagi quedat pendent durant el primer semestre, sempre i quan hi hagi oferta durant el segon semestre..

-        En el cas anterior, vindrà obligat a matricular durant el segon semestre la totalitat dels crèdits que tingui pendents per a finalitzar els estudis.

Dins d’aquest col·lectiu, si l’estudiant té pendent tan sols 24 crèdits per acabar els estudis té aquestes circumstàncies:

-        Ha de matricular obligatòriament tots els crèdits pendents per acabar

-        Té dret a una convocatòria d’avaluació extraordinària, en avaluació única, sinó s'oferta amb docència en els dos semestres del curs,  i ho ha de sol·licitar en el moment la matrícula d’inici de curs.

De forma excepcional, es permetrà que un estudiant de Grau a qui li manqui superar el TFG i, com a màxim, fins a 9 crèdits ECTS, podrà accedir a matricular-se en un Màster Universitari, si bé, en cap cas podrà obtenir el títol de Màster si prèviament no ha obtingut la titulació de Grau.

Abandonament de l’ensenyament

Es considera que un estudiant ha abandonat un grau,  quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat.

Si ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, ha de sol·licitar per escrit la seva readmissió a la Coordinació d’Estudis, qui resoldrà les condicions en les que l’estudiant podrà continuar els seus estudis.

Si deixa l’ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit, ha de sol•licitar una plaça nova via preinscripció universitària.

Alumnat en programes de mobilitat

L’estudiant que participi en programes de mobilitat està exempt de complir les condicions establertes en la Normativa de permanència durant l’any que cursi crèdits en una altra universitat.

Només en aquesta circumstància l’estudiant estarà autoritzat a matricular fins un màxim de 75 crèdits podent ésser tots nous, si s’escau.

Estudiant en any de gràcia: Coordinació d’Estudis i el Servei de Desenvolupament Internacional, valoraran si un estudiant que està en situació de gràcia pot participar en un programa de mobilitat.

 

ESTUDIS DE MÀSTER

Àmbit d’Aplicació

Aquest apartat és d’aplicació a tots els estudiants que cursen estudis de Màster universitari a l’EUHT CETT-UB

Condicions de Matrícula i Permanència

L’estudiant pot matricular un mínim de 20 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar el màster) i d’un màxim de 60 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic.

Els estudiants que matriculen entre 20 i 48 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els que es matriculen a partir de 49 segueixen un itinerari a temps complet.

Excepcionalment, i per causes justificades, la Coordinació d’Estudis del Màster, mitjançant una resolució expressa, pot autoritzar una matrícula inferior a 20 crèdits, fins a un mínim de 18 per curs acadèmic.

De forma excepcional, es permetrà que un estudiant de Grau a qui li manqui superar el TFG i, com a màxim, fins a 9 crèdits ECTS, podrà accedir a matricular-se en un Màster Universitari, si bé, en cap cas podrà obtenir el títol de Màster si prèviament no ha obtingut la titulació de Grau.

Crèdits a superar

L’estudiant ha de superar un mínim del 50 % dels crèdits matriculats entre els dos semestres del curs acadèmic.

Els estudiants que no acompleixin amb aquest requisit hauran de tenir un informe favorable de la persona responsable del Màster per a tornar-se a matricular.

Abandonament de l’Ensenyament de Màster

Es considera que un estudiant ha abandonat un Màster,  quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat.

Si ha abandonat l’ensenyament, l’estudiant ha de sol·licitar per escrit la seva readmissió a la Coordinació d’Estudis, qui resoldrà les condicions en les que podrà continuar els seus estudis.

 Actualitzat a 14 de juny de 2023