Reconeixement de crèdits titulacions de MÀSTER

Aquestes indicacions s’ajusten a la “Norma per a l’adaptació, el reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de Grau i Màster de la Universitat de Barcelona”, aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern el 22 de juny de 2022.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte regular el procediment i els criteris per a l’adaptació, el reconeixement i la transferència de crèdits que són d’aplicació als ensenyaments de màster universitari de l’EUHT CETT UB.

Article 2. Definicions

Adaptació: consisteix a establir l’equivalència entre les assignatures i/o els crèdits d’un títol o pla d’estudis que s’extingeix ,superats en una mateixa universitat, i les assignatures o els crèdits del nou títol o pla d’estudis que el substitueix. Les assignatures equivalents es consideren reconegudes o superades en el nou títol o pla d’estudis.

Convalidació: consisteix a reconèixer, les matèries, les assignatures o els crèdits obtinguts en un altre ensenyament universitari oficial cursat en una universitat estrangera, hagin conduït o no a l’obtenció d’un títol, i que s’incorporen a l’expedient de l’estudiant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

Reconeixement: és l’acceptació per part de la Universitat de Barcelona, dels crèdits obtinguts en altres ensenyaments universitaris oficials, cursats i superats anteriorment a la Universitat de Barcelona o en una altra universitat espanyola, i que s’incorporen a l’expedient de l’estudiant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial diferent de l’ensenyament del qual es procedeix.

També pot consistir en l’acceptació de crèdits obtinguts en ensenyaments superiors no universitaris, ensenyaments universitaris no oficials, experiència professional, activitats institucionals o altres activitats acadèmiques de caràcter docent organitzades per la universitat, i que s'incorporen a l’expedient de l’estudiant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

En aquest procediment no es poden reconèixer els crèdits corresponents a treballs finals de grau, a excepció d’aquells que s’hagin desenvolupat específicament dins d’un programa de mobilitat.

Transferència de crèdits: consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments cursats per l’estudiant, la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats prèviament (a la Universitat de Barcelona o en una altra universitat), sempre que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial i no hagin estat objecte de reconeixement.

CAPÍTOL 2. ADAPTACIÓ D’ESTUDIS PER EXTINCIÓ DE LA TITULACIÓ O DEL PLA D’ESTUDIS

Article 3. Extinció de titulacions

D’acord amb el que s’estableix a la Normativa d’extinció de titulacions i plans d’estudis de la Universitat de Barcelona, la supressió de titulacions o de plans d’estudis ha de ser progressiva i ha de garantir el dret de l’alumnat a finalitzar els estudis en les condicions en les quals els va iniciar. Per tant, l’alumnat pot optar entre continuar els estudis en el marc del pla d’estudis iniciat o adaptar-se al pla d’estudis nou.

Article 4. Adaptació d’estudis

Si l’alumnat opta per l’adaptació al pla d’estudis nou, els crèdits corresponents als estudis equivalents cursats en una titulació ja extingida o en procés d’extinció es poden declarar equivalents o es poden reconèixer en la nova titulació que substitueix l’anterior, en aplicació de la taula d’equivalències i reconeixement prevista en la normativa aplicable i recollida en la memòria de verificació del pla d’estudis nou.

Article 5. Procediment i resolució

5.1 L’estudiant ha de sol·licitar l’adaptació a la nova titulació o pla d’estudis en els terminis i períodes establerts pel centre. La resolució correspon a la Direcció del Màster.

5.2 Els crèdits declarats equivalents o reconeguts s’incorporen al nou expedient acadèmic amb la qualificació obtinguda en el pla d’estudi extingit.

CAPÍTOL 3. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ENSENYAMENTS DE MÀSTER UNIVERSITARI

Article 6. Reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments de màsters universitaris oficials

6.1 Els crèdits obtinguts en ensenyaments de màsters universitaris oficials poden ser objecte de reconeixement. En aquest procediment no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball final de màster. El treball final de màster únicament es reconeix si s’ha desenvolupat específicament dins d’un programa de mobilitat en la mateixa titulació.

6.2 El reconeixement s’ha de fer valorant l’adequació dels coneixements, les competències i les habilitats de les matèries i les assignatures que ha superat l’estudiant en relació amb les matèries i les assignatures definides en el pla d’estudis del títol de màster al qual accedeix.

Article 7. Reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris corresponents a l’ordenació prèvia a l’EEES

7.1 Les persones que disposin d’un títol oficial espanyol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria que vulguin accedir a ensenyaments oficials de màster poden obtenir el reconeixement de crèdits atenent a la coherència acadèmica i formativa dels coneixements, les competències i les habilitats obtingudes en els títols precedents i a la seva adequació al pla d’estudis de màster al qual es vol accedir. En cap cas es pot reconèixer el treball final de màster.

7.2 De forma excepcional i degudament motivada, es poden reconèixer crèdits a les persones que disposin d’un títol oficial espanyol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica atenent a la coherència acadèmica i formativa dels coneixements, a les competències i habilitats obtingudes en els títols precedents i a la seva adequació al pla d’estudis de màster al qual es vol accedir. En cap cas es pot reconèixer el treball final de màster.

Article 8. Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials

8.1 Es poden reconèixer els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, sempre que hi hagi adequació dels coneixements, les competències i les habilitats de les matèries i les assignatures d’ambdós plans d’estudis i que aquesta possibilitat s’hagi fet constar a la memòria de verificació.

8.2 El nombre màxim de crèdits d’ensenyaments universitaris no oficials que es pot reconèixer és del 15 % dels crèdits del pla d’estudis que està cursant l’estudiant. Si també es reconeixen crèdits per experiència laboral i professional, aquest 15 % màxim inclou ambdós reconeixements.

8.3 D’acord amb el que preveu l’article 10.6 del Reial decret 822/2021, es pot reconèixer un percentatge superior al 15 %, fins a la totalitat de crèdits del pla d’estudis (excepte el treball final de màster), quan el títol propi hagi estat extingit i substituït pel títol oficial en el qual es reconeguin els crèdits, i així consti a la memòria del títol oficial verificada.

8.4  Els crèdits reconeguts no tenen qualificació numèrica i, per tant, no computen per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Article 9. Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional

9.1 L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb els coneixements, les competències i les habilitats de la titulació que està cursant l’estudiant, es pot reconèixer quan aquesta possibilitat s’hagi fet constar a la memòria de verificació.

9.2 El nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer basant-se en l’experiència professional o laboral no pot ser superior a 9 crèdits del pla d’estudis que està cursant l’estudiant. Si també es reconeixen crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials, aquest màxim inclou ambdós reconeixements.

9.3 Els crèdits reconeguts no tenen qualificació numèrica i, per tant, no computen per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Procediment per sol·licitar un reconeixement professional

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Article 10. Transferència de crèdits

10.1 La transferència de crèdits consisteix a incloure, en l’expedient acadèmic i en tots els documents acadèmics oficials acreditatius, els ensenyaments cursats per l’estudiant i els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial i no hagin estat objecte de reconeixement.

10.2 Únicament es transfereixen els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats prèviament, en el cas que l’estudiant hagi sol·licitat un reconeixement o si sol·licita la transferència de crèdits expressament. Quan l’estudiant manifesti la voluntat de simultaniejar els ensenyaments, no s’han de transferir els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials previs que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol.

10.3 Els crèdits transferits no es tenen en compte a l’efecte de computar els crèdits que cal superar per obtenir el títol oficial, ni a l’hora de calcular la mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

CAPÍTOL 5. PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA

Article 11. Sol·licitud

11.1 Els procediments de reconeixement de crèdits o de transferència s’inicien a instància de l’estudiant.

11.2 L’estudiant presenta la sol·licitud a la Secretaria del Centre amb la documentació acreditativa, d’acord amb el que s’estableix a l’article 12 d’aquesta normativa. En la sol·licitud ha d’incloure tota la formació prèvia assolida en ensenyaments universitaris oficials o propis, o en altres ensenyaments superiors oficials, i l’acreditació de l’experiència laboral i professional prèvia. També ha d’indicar si ha cursat altres estudis oficials i no els ha finalitzat i si vol simultaniejar aquests ensenyaments, a l’efecte d’incloure o no en el seu expedient la transferència dels crèdits obtinguts.

Article 12. Documentació

12.1 Per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats amb anterioritat en centres d’ensenyament superior que no pertanyin a la UB, cal aportar la documentació següent:

 1. a) Certificat acadèmic personal en el qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, el curs acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.
 2. b) Pla docent de les assignatures, expedit pel centre d’origen, en el qual constin els resultats del procés de formació i aprenentatge (coneixements o continguts; competències, i habilitats o destreses) i el nombre de crèdits.
 3. c) Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ, expedit pel centre d’origen.
 4. d) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

 12.2 Per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris no oficials (propis o de formació permanent) cursats amb anterioritat en centres d’ensenyament superior espanyols que no pertanyin a la UB, cal aportar la documentació següent:

 1. a) Informació dels acords que emparen la impartició del títol propi en el centre d’ensenyament superior d’origen, en la qual es pugui identificar el nivell formatiu del títol que es presenta.
 2. b) Certificat acadèmic personal en el qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.
 3. c) Pla docent de les assignatures en el qual figurin els resultats del procés de formació i aprenentatge i el nombre de crèdits o d’hores setmanals per semestre o any.
 4. d) Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ, expedit pel centre d’origen.
 5. e) Informació relativa a les condicions d’accés al títol propi en el moment en què l’estudiant va accedir a l’ensenyament.
 6. f) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

12.3 Per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris (oficials o no) cursats amb anterioritat en centres de la UB, cal aportar la documentació següent:

 1. a) Expedient acadèmic.

12.4 Per a la sol·licitud de la convalidació a partir d’estudis oficials cursats amb anterioritat en una universitat de fora de l’Estat espanyol, cal aportar la documentació següent:

 1. a) Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol en el qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.
 2. b) Pla docent de les assignatures en el qual figurin els resultats del procés de formació i aprenentatge i el nombre de crèdits o d’hores setmanals per semestre o any.
 3. c) Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ, expedit pel centre d’origen.
 4. d) Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen.
 5. e) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

Tots els documents presentats han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i cal adjuntar-ne la traducció jurada corresponent, sempre que la documentació acadèmica no estigui redactada en castellà, català o anglès. Els certificats han d’estar convenientment legalitzats segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea.

12.5 Per a la sol·licitud del reconeixement a partir de l’experiència laboral i professional prèvia, cal aportar la documentació següent:

 1. a) Document acreditatiu emès per l’empresa en què s’ha exercit l’activitat laboral o professional. S’hi ha d’indicar, com a mínim, el període en què s’ha dut a terme l’activitat professional, les hores setmanals i les funcions desenvolupades.
 2. b) Justificació documental amb informe de vida laboral, o document similar avalat per una administració pública que reculli al menys 3 anys d’experiència laboral, amb un mínim de 3.500 hores treballades en total en els darrers 5 anys.
 3. c) Entrevista personal amb la Coordinació d’Estudis, si s’escau, en el cas de calgui fer algun aclariment.

12.6 Per sol·licitar únicament la transferència de crèdits, cal aportar la documentació següent:

 1. a) En cas d’haver cursat estudis oficials en centres de la UB, l’expedient acadèmic.
 2. b) En cas d’haver cursat estudis oficials en altres universitats:
 • Certificat acadèmic personal en el qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.
 • Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient.

12.7 Tota la documentació presentada ha de ser original o còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti contrastar la veracitat del document en els arxius electrònics de l’organisme emissor.

Termini per a la sol.licitud: del 10 a 31 de octubre. Resolució: 15 novembre 

Article 13. Resolució

13.1 La valoració del reconeixement de crèdits en ensenyaments de màster és competència de Coordinació d’Estudis de l’especialitat de cada formació. En la resolució, emesa per la Direcció del Màster, s’han d’indicar els crèdits corresponents a assignatures o matèries que queden reconegudes i, si escau, la formació que queda transferida. Així mateix, la resolució ha d’incloure la relació d’assignatures que l’estudiant ha de cursar en el cas de reconeixement parcial de matèries.

13.2 La Secretaria Acadèmica del centre ha de notificar la resolució a la persona interessada per mitjans que li permetin tenir constància que ha rebut la notificació.

13.3 Si l’estudiant únicament sol·licita la transferència de crèdits, la Secretaria Acadèmica incorpora la formació acreditada per l’estudiant a l’expedient acadèmic.

 

Article 14. Manifestació de la voluntat de cursar la formació reconeguda

L’estudiant té l’opció de cursar una assignatura que li hagi estat reconeguda. Aquesta opció es fa efectiva en el moment de formalitzar la matrícula.

 

Article 15. Efectes de la resolució

15.1 La resolució del procediment dona dret a modificar la matrícula en funció del resultat del reconeixement.

15.2 La formació reconeguda té la consideració de superada en l’ensenyament corresponent i a l’expedient de l’estudiant, en el qual s’especifica la informació següent, segons la procedència dels crèdits reconeguts:

 1. a) Estudis universitaris oficials: la universitat i la titulació de procedència, la denominació i el nombre de crèdits de l’assignatura superada i la qualificació obtinguda.
 2. Reconeixement d’una matèria o assignatura a partir d’una altra matèria o assignatura: la nota obtinguda en la matèria.
 3. Reconeixement d’una matèria o assignatura a partir de diverses matèries o assignatures: mitjana ponderada de les notes obtingudes en les diverses matèries o assignatures.
 4. Reconeixement de diverses matèries a partir d’una matèria o assignatura: la nota obtinguda en la matèria o assignatura.
 5. Reconeixement de diverses matèries o assignatures a partir de diverses matèries o assignatures: mitjana ponderada de les diverses matèries o assignatures.
 6. b) Estudis universitaris no oficials (propis o de formació permanent): la universitat i la titulació de procedència, la denominació i el nombre de crèdits de l’assignatura superada i, en el cas de reconeixement tenint en compte els estudis propis que s’hagin extingit per la implantació del títol oficial, la qualificació obtinguda.
 7. c) Experiència laboral i professional: l’activitat laboral i professional acreditada i el període en què s’ha portat a terme aquesta activitat.

15.3 Les notes incorporades en l’expedient acadèmic de l’estudiant es tenen en compte per calcular la mitjana ponderada.

15.4 La informació que ha de constar a l’expedient de l’estudiant respecte als crèdits transferits ha de ser exclusivament la que s’especifiqui en el certificat acadèmic emès per la universitat de procedència, la qual ha de fer referència a la universitat i la titulació en la qual s’han obtingut els crèdits, l’any acadèmic, la qualificació obtinguda i qualsevol altra circumstància que s’esmenti en el certificat acadèmic corresponent.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona, aprovades pel Consell de Govern en data 7 de juny de 2011 i modificades el 29 de maig de 2013, el 8 d’octubre de 2015 i el 13 de juliol de 2016, i les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades pel Consell de Govern en data 7 de febrer de 2012, i qualsevol altra normativa o disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquesta normativa.

Disposició final

Aquesta normativa es publica en la Guia de l’Estudiant de l’EUHT CETT UB i entra en vigor el curs acadèm