Reconeixement Professional

Documentació a presentar:

El procediment contempla els requisits que cal considerar per a admetre qualsevol sol·licitud de reconeixement en aquestes circumstàncies:

- És imprescindible haver formalitzat la matricula per a la titulació de referència.

- Justificar de forma documental amb informe de vida laboral, o document similar avalat per una administració pública que reculli al menys 3 anys d’experiència laboral, amb un mínim de 3.500 hores treballades en total en els darrers 5 anys.

- Certificació de l’empresa/es amb la relació de les tasques i funcions realitzades.

La documentació es presenta a Secretaria via formulari, adjuntant tota la documentació requerida. En el cas de que no siguin els documents originals, la resolució no serà efectiva fins a que hagi presentat la documentació original a  la Secretaria del Centre.

A partir de la informació aportada, una Comissió de Reconeixement dels Estudis avalua la sol·licitud i resol la petició de l’estudiant.

Es farà una entrevista personal amb la Coordinació d’Estudis, si s’escau, en el cas de calgui fer algun aclariment.

Dates de presentació:

  • Juny: per alumnes de continuïtat ( de l’1 al 15 de juny). Resolució: 5 de Juliol
  • Setembre: per alumnes de nou accés (del 10 a 25 de setembre). Resolució: 10 octubre