Reconeixement de Crèdits Titulacions de GRAU

NORMA PER AL RECONEIXEMENT I PER A LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU UNIVERSITARI DE L’EUHT CETT UB

Aquestes indicacions s’ajusten a la “Norma per a l’adaptació, el reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de Grau i Màster de la Universitat de Barcelona”, aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern el 22 de juny de 2022.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte regular el procediment i els criteris per a l’adaptació, el reconeixement i la transferència de crèdits que són d’aplicació als ensenyaments de grau universitari de l’EUHT CETT UB.

Els ensenyaments interuniversitaris es regeixen per l’establert en els convenis signats i, en el seu defecte quan no s’hagi establert, pels criteris de la universitat coordinadora.

Article 2. Definicions

Adaptació: consisteix a establir l’equivalència entre les assignatures i/o els crèdits d’un títol o pla d’estudis que s’extingeix ,superats en una mateixa universitat, i les assignatures o els crèdits del nou títol o pla d’estudis que el substitueix. Les assignatures equivalents es consideren reconegudes o superades en el nou títol o pla d’estudis.

Convalidació: consisteix a reconèixer, les matèries, les assignatures o els crèdits obtinguts en un altre ensenyament universitari oficial cursat en una universitat estrangera, hagin conduït o no a l’obtenció d’un títol, i que s’incorporen a l’expedient de l’estudiant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

Reconeixement: és l’acceptació per part de la Universitat de Barcelona, dels crèdits obtinguts en altres ensenyaments universitaris oficials, cursats i superats anteriorment a la Universitat de Barcelona o en una altra universitat espanyola, i que s’incorporen a l’expedient de l’estudiant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial diferent de l’ensenyament del qual es procedeix.

També pot consistir en l’acceptació de crèdits obtinguts en ensenyaments superiors no universitaris, ensenyaments universitaris no oficials, experiència professional, activitats institucionals o altres activitats acadèmiques de caràcter docent organitzades per la universitat, i que s'incorporen a l’expedient de l’estudiant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

En aquest procediment no es poden reconèixer els crèdits corresponents a treballs finals de grau, a excepció d’aquells que s’hagin desenvolupat específicament dins d’un programa de mobilitat.

Transferència de crèdits: consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments cursats per l’estudiant, la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats prèviament (a la Universitat de Barcelona o en una altra universitat), sempre que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial i no hagin estat objecte de reconeixement.

CAPÍTOL 2. ADAPTACIÓ D’ESTUDIS PER EXTINCIÓ DE LA TITULACIÓ O DEL PLA D’ESTUDIS

Article 3. Extinció de titulacions

D’acord amb el que s’estableix a la Normativa d’extinció de titulacions i plans d’estudis de la Universitat de Barcelona, la supressió de titulacions o de plans d’estudis ha de ser progressiva i ha de garantir el dret de l’alumnat a finalitzar els estudis en les condicions en les quals els va iniciar. Per tant, l’alumnat pot optar entre continuar els estudis en el marc del pla d’estudis iniciat o adaptar-se al pla d’estudis nou.

Article 4. Adaptació d’estudis

Si l’alumnat opta per l’adaptació al pla d’estudis nou, els crèdits corresponents als estudis equivalents cursats en una titulació ja extingida o en procés d’extinció es poden declarar equivalents o es poden reconèixer en la nova titulació que substitueix l’anterior, en aplicació de la taula d’equivalències i reconeixement prevista en la normativa aplicable i recollida en la memòria de verificació del pla d’estudis nou.

Article 5. Procediment i resolució

5.1 L’estudiant ha de sol·licitar l’adaptació a la nova titulació o pla d’estudis en els terminis i períodes establerts pel centre. La resolució correspon a la Direcció de la Titulació.

5.2 Els crèdits declarats equivalents o reconeguts s’incorporen al nou expedient acadèmic amb la qualificació obtinguda en el pla d’estudi extingit.

CAPÍTOL 3. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ENSENYAMENTS DE GRAU

Article 6. Reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials de grau

 6.1 Els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials de grau cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona, o en qualsevol altra universitat, poden ser objecte de reconeixement. En aquest procediment no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball final de grau. El treball final de grau únicament es reconeix si s’ha desenvolupat específicament dins d’un programa de mobilitat en la mateixa titulació.

6.2 Entre títols del mateix àmbit de coneixement, són objecte de reconeixement fins a la totalitat dels crèdits de formació bàsica. Cal reconèixer com a mínim els crèdits de formació bàsica vinculats al mateix àmbit de coneixement en el qual s’inscriu el títol.

Quan la formació bàsica superada en els estudis anteriors no estigui en concordança amb els coneixements, les competències i les habilitats associats a les matèries de formació bàsica de l’ensenyament nou, el cap o la cap d’estudis, juntament amb l’estudiant, pot acordar el reconeixement d’altres crèdits de la titulació.

6.3 La resta de matèries i assignatures entre títols del mateix àmbit de coneixement o d’àmbits diferents es reconeixen atenent a la coherència acadèmica i formativa dels coneixements i a les competències i habilitats que defineixen les matèries o assignatures que es volen reconèixer respecte de les existents en el pla d’estudis del títol al qual es vol accedir.

Procediment per sol·licitar un reconeixement acadèmic

Article 7. Reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris corresponents a l’ordenació prèvia a l’EEES

Les persones que disposin d’un títol oficial espanyol de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica que vulguin accedir a ensenyaments oficials de grau poden obtenir el reconeixement de crèdits atenent a la coherència acadèmica i formativa dels coneixements , les competències i les habilitats del títol precedent. En cap cas es pot reconèixer el treball final de grau.

Article 8. Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials

8.1 Es poden reconèixer els crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials (propis o de formació permanent), sempre que hi hagi adequació dels coneixements, les competències i les habilitats de les matèries i les assignatures d’ambdós plans d’estudis i que aquesta possibilitat s’hagi fet constar a la memòria de verificació.

8.2 El nombre màxim de crèdits d’ensenyaments universitaris no oficials que es pot reconèixer no pot ser superior al 15 % del total de crèdits del pla d’estudis que està cursant l’estudiant. Si també es reconeixen crèdits per experiència laboral i professional, aquest 15 % màxim inclou ambdós reconeixements.

8.3 D’acord amb el que preveu l’article 10.6 del Reial decret 822/2021, es pot reconèixer un percentatge superior al 15 %, fins arribar a la totalitat dels crèdits que provenen dels estudis universitaris no oficials (excepte el treball final de grau), sempre que el títol propi hagi estat extingit i substituït pel títol oficial en el qual es reconeguin els crèdits.

8.4 Els crèdits reconeguts no tenen qualificació numèrica i, per tant, no computen per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant. Excepcionalment, quan el títol propi s’hagi extingit per la implantació del títol oficial, els crèdits reconeguts incorporen la qualificació numèrica i, per tant, computen per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Procediment per sol·licitar un reconeixement acadèmic

Article 9. Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional

9.1 L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb els coneixements, les competències i les habilitats de la titulació que està cursant l’estudiant, es pot reconèixer quan aquesta possibilitat s’hagi fet constar a la memòria de verificació.

9.2 El nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer basant-se en l’experiència professional o laboral no pot ser superior al 15 % del total de crèdits del pla d’estudis que està cursant l’estudiant. Si també es reconeixen crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials, aquest 15 % màxim inclou ambdós reconeixements.

9.3 Els crèdits reconeguts no tenen qualificació numèrica i, per tant, no computen per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Procediment per sol·licitar un reconeixement professional

Article 10. Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments superiors oficials no universitaris

 10.1 La formació assolida en ensenyaments superiors de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior i de grau en ensenyaments artístics pot ser objecte de reconeixement si els estudis s’han finalitzat. No obstant això, també poden ser objecte de reconeixement els estudis parcials, sempre que s’acreditin oficialment en crèdits ECTS.

10.2 Els crèdits reconeguts per la formació assolida en ensenyaments de formació professional de grau superior no poden superar el 25 % dels crèdits del pla d’estudis o del currículum del títol que es pretén cursar.

10.3 Per poder ser objecte de reconeixement, els títols estrangers han d’haver estat homologats a algun dels títols espanyols oficials d’educació superior, d’acord amb la normativa aplicable en cada cas.

10.4 Els crèdits reconeguts no tenen qualificació numèrica i, per tant, no computen per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Consulta quins són els crèdits reconeguts en aquest ENLLAÇ

Procediment per sol·licitar un reconeixement acadèmic

Article 11. Reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries institucionals

 11.1 Per participar en activitats universitàries de cooperació, solidàries, culturals, esportives o de representació estudiantil es reconeixen un mínim de sis crèdits i fins a un màxim de dotze crèdits computables com a crèdits optatius, segons el que s’hagi fet constar a la memòria de verificació del títol.

11.2 Les activitats objecte de reconeixement acadèmic són les següents:

 • Activitats organitzades per serveis centrals de la UB o entitats del Grup UB.
 • Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.
 • Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels consells de departament, consells d’estudis, juntes de facultat, comissions delegades de juntes, Claustre Universitari, Consell de Govern, comissions delegades del Consell de Govern, consells directius dels col·legis majors, Consell de l’Alumnat i les seves comissions permanents i delegades.
 • Activitats institucionals organitzades pel centre (propi o adscrit).

11.3 Aquestes activitats s’han d’haver dut a terme dins del mateix període en què es cursa l’ensenyament, excepte en el cas de les activitats institucionals o universitàries desenvolupades l’estiu immediatament anterior al curs en què l’estudiant accedeix a la titulació de grau de la UB.

11.4 Les assignatures superades en altres universitats en virtut d’un programa de mobilitat (no incloses en l’acord acadèmic) s’entenen com a activitats institucionals universitàries i també poden ser susceptibles de ser reconegudes per obtenir reconeixement acadèmic.

11.5 La Comissió Acadèmica delegada de Consell de Govern (CACG) aprova anualment la relació de serveis centrals de la UB i de les entitats del Grup UB que poden oferir activitats institucionals universitàries susceptibles de ser reconegudes pels centres per obtenir el reconeixement acadèmic que s’estableix a l’article 10.9 del Reial decret 822/2021. La comissió acadèmica del centre propi o adscrit, o l’òrgan en què delegui, ha d’aprovar les activitats organitzades pel centre que són susceptibles de reconeixement acadèmic.

11.6 L’equivalència d’aquestes activitats institucionals universitàries es fixa en 1 crèdit per cada 25 hores de dedicació de l’estudiant. En el cas de les llengües, l’equivalència en ECTS en hores presencials ha de ser la mateixa per als Serveis Lingüístics, l’Escola d’Idiomes Moderns i Estudis Hispànics, i queda fixada en un terç del que s’utilitza en la docència reglada. En el cas de la representació estudiantil, es reconeix a raó d’1,5 crèdits per cada mandat i òrgan o comissió, sempre que es participi en, com a mínim, el 80% de les sessions.

11.7 Els centres han de fer difusió de l’oferta susceptible de reconeixement acadèmic, tant de les activitats organitzades pel centre com de la relació de serveis centrals de la UB i d’entitats del Grup UB que organitzen activitats susceptibles d’aquest reconeixement, aprovada prèviament per la CACG.

11.8 A efectes del còmput del reconeixement acadèmic dels crèdits computables com a optatius en la titulació de grau per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació, es considera l’itinerari de la doble titulació com un únic ensenyament.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Article 12. Transferència de crèdits

12.1 La transferència de crèdits consisteix a incloure, en l’expedient acadèmic i en tots els documents acadèmics oficials acreditatius, els ensenyaments cursats per l’estudiant i els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial i no hagin estat objecte de reconeixement.

12.2 Únicament es transfereixen els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats prèviament, en el cas que l’estudiant hagi sol·licitat un reconeixement o si sol·licita la transferència de crèdits expressament. Quan l’estudiant manifesti la voluntat de simultaniejar els ensenyaments, no s’han de transferir els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials previs que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol.

12.3 Els crèdits transferits no es tenen en compte a l’efecte de computar els crèdits que cal superar per obtenir el títol oficial, ni a l’hora de calcular la mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

CAPÍTOL 5. PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA

Article 13. Sol·licitud

13.1 Els procediments de reconeixement de crèdits o de transferència s’inicien a instància de l’estudiant.

13.2 L’estudiant presenta la sol·licitud a la Secretaria del Centre amb la documentació acreditativa, d’acord amb el que s’estableix a l’article 15 d’aquesta normativa. En la sol·licitud ha d’incloure tota la formació prèvia assolida en ensenyaments universitaris oficials o propis, o en altres ensenyaments superiors oficials, i l’acreditació de l’experiència laboral i professional prèvia. També ha d’indicar si ha cursat altres estudis oficials i no els ha finalitzat i si vol simultaniejar aquests ensenyaments, a l’efecte d’incloure o no en el seu expedient la transferència dels crèdits obtinguts.

Article 14. Documentació

14.1 Per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats amb anterioritat en centres d’ensenyament superior que no pertanyin a la UB, cal aportar la documentació següent:

a) Certificat acadèmic personal en el qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, el curs acadèmic i la qualificació de les assignatures superades. En el cas que els estudis cursats siguin d’un ensenyament oficial de grau, el certificat ha d’incloure l’àmbit de coneixement al qual està adscrit el títol de grau i l’àmbit de les matèries a les quals es vinculen les assignatures de formació bàsica.

b) Pla docent de les assignatures, expedit pel centre d’origen, en el qual constin els resultats del procés de formació i aprenentatge (coneixements o continguts; competències, i habilitats o destreses) i el nombre de crèdits.

c) Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ, expedit pel centre d’origen.

d) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

 14.2 Per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris no oficials (propis o de formació permanent) cursats amb anterioritat en centres d’ensenyament superior espanyols que no pertanyin a la UB, cal aportar la documentació següent:

a) Informació dels acords que emparen la impartició del títol propi en el centre d’ensenyament superior d’origen, en la qual es pugui identificar el nivell formatiu del títol que es presenta.

b) Certificat acadèmic personal en el qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.

c) Pla docent de les assignatures en el qual figurin els resultats del procés de formació i aprenentatge i el nombre de crèdits o d’hores setmanals per semestre o any.

d) Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ, expedit pel centre d’origen.

e) Informació relativa a les condicions d’accés al títol propi en el moment en què l’estudiant va accedir a l’ensenyament.

f) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

14.3 Per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris (oficials o no) cursats amb anterioritat en centres de la UB, cal aportar la documentació següent:

a) Expedient acadèmic.

14.4 Per a la sol·licitud de la convalidació a partir d’estudis oficials cursats amb anterioritat en una universitat de fora de l’Estat espanyol, cal aportar la documentació següent:

a) Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol en el qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.

b) Pla docent de les assignatures en el qual figurin els resultats del procés de formació i aprenentatge i el nombre de crèdits o d’hores setmanals per semestre o any.

c) Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ, expedit pel centre d’origen.

d) Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen.

e) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

Tots els documents presentats han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i cal adjuntar-ne la traducció jurada corresponent, sempre que la documentació acadèmica no estigui redactada en castellà, català o anglès. Els certificats han d’estar convenientment legalitzats segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea.

14.5 Per a la sol·licitud del reconeixement de crèdits cursats prèviament en ensenyaments superiors oficials no universitaris, cal aportar la documentació següent:

a) Títol oficial d’educació superior expedit per les autoritats competents o certificació substitutòria del títol.

b) Certificat acadèmic personal en el qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits/hores, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.

c) Programa de les assignatures superades de les quals es demana el reconeixement.

d) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

14.6 Per a la sol·licitud del reconeixement a partir de l’experiència laboral i professional prèvia, cal aportar la documentació següent:

a) Document acreditatiu emès per l’empresa en què s’ha exercit l’activitat laboral o professional. S’hi ha d’indicar, com a mínim, el període en què s’ha dut a terme l’activitat professional, les hores setmanals i les funcions desenvolupades.

b) Justificació documental amb informe de vida laboral, o document similar avalat per una administració pública que reculli al menys 3 anys d’experiència laboral, amb un mínim de 3.500 hores treballades en total en els darrers 5 anys.

c) Entrevista personal amb la Coordinació d’Estudis, si s’escau, en el cas de calgui fer algun aclariment.

14.7 Per al reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries institucionals, cal aportar la documentació següent:

a) Per activitats institucionals de la UB o d’altres universitats: certificat en el qual consti, com a mínim, el nom i cognoms de l’estudiant, el nom de l’activitat, el període de realització, les hores de dedicació de l’estudiant o els crèdits aprovats i la qualificació d’apte o no apte.

b) Per representació estudiantil: certificat emès pel secretari o secretària de l’òrgan col·legiat del qual és membre electe l’estudiant.

14.8 Per sol·licitar únicament la transferència de crèdits, cal aportar la documentació següent:

a) En cas d’haver cursat estudis oficials en centres de la UB, l’expedient acadèmic.

b) En cas d’haver cursat estudis oficials en altres universitats:

  • Certificat acadèmic personal en el qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.
  • Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient.

14.9 Tota la documentació presentada ha de ser original o còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti contrastar la veracitat del document en els arxius electrònics de l’organisme emissor.

Article 15. Resolució

15.1 El reconeixement de crèdits en ensenyaments de grau és competència de la Coordinació  d’estudis de l’ensenyament. En la resolució emesa s’han d’indicar els crèdits de formació bàsica o els corresponents a assignatures o matèries obligatòries o optatives que queden reconegudes i, si escau, la formació que queda transferida. Així mateix, la resolució ha d’incloure la relació d’assignatures que ha de cursar l’estudiant en el cas de reconeixement de crèdits de formació bàsica de l’àmbit de coneixement o de reconeixement parcial de matèries obligatòries.

En el cas que a l’expedient previ de l’estudiant hi figurin assignatures reconegudes, la Coordinació d’Estudis pot decidir, juntament amb l’estudiant, entre el reconeixement segons l’assignatura cursada i superada prèviament o el reconeixement segons l’assignatura que figura com a reconeguda.

En cas que l’ensenyament ofereixi assignatures d’altres ensenyaments de grau, el reconeixement d’aquestes assignatures es resol amb l’informe previ de la Coordinació d’Estudis de l’ensenyament a què pertany l’assignatura.

15.2 La Secretaria Acadèmica del centre ha de notificar la resolució a la persona interessada per mitjans que li permetin tenir constància que ha rebut la notificació.

15.3 Si l’estudiant únicament sol·licita la transferència de crèdits, la Secretaria Acadèmica incorpora la formació acreditada per l’estudiant a l’expedient acadèmic.

Article 16. Manifestació de la voluntat de cursar la formació reconeguda

L’estudiant té l’opció de cursar una assignatura que li hagi estat reconeguda. Aquesta opció es fa efectiva en el moment de formalitzar la matrícula.

Article 17. Efectes de la resolució

17.1 La resolució del procediment dona dret a modificar la matrícula en funció del resultat del reconeixement.

17.2 La formació reconeguda té la consideració de superada en l’ensenyament corresponent i a l’expedient de l’estudiant, en el qual s’especifica la informació següent, segons la procedència dels crèdits reconeguts:

a) Estudis universitaris oficials: la universitat i la titulació de procedència, la denominació i el nombre de crèdits de l’assignatura superada i la qualificació obtinguda.

 1. Reconeixement d’una matèria o assignatura a partir d’una altra matèria o assignatura: la nota obtinguda en la matèria.
 2. Reconeixement d’una matèria o assignatura a partir de diverses matèries o assignatures: mitjana ponderada de les notes obtingudes en les diverses matèries o assignatures.
 3. Reconeixement de diverses matèries a partir d’una matèria o assignatura: la nota obtinguda en la matèria o assignatura.
 4. Reconeixement de diverses matèries o assignatures a partir de diverses matèries o assignatures: mitjana ponderada de les diverses matèries o assignatures.

b) Estudis universitaris no oficials (propis o de formació permanent): la universitat i la titulació de procedència, la denominació i el nombre de crèdits de l’assignatura superada i, en el cas de reconeixement tenint en compte els estudis propis que s’hagin extingit per la implantació del títol oficial, la qualificació obtinguda.

c) Estudis superiors no universitaris: la titulació de procedència, la denominació i el nombre de crèdits de l’assignatura superada.

d) Experiència laboral i professional: l’activitat laboral i professional acreditada i el període en què s’ha portat a terme aquesta activitat.

e) Activitats institucionals universitàries: la denominació de l’activitat en què ha participat i el període en què s’ha desenvolupat.

17.3 Les notes incorporades en l’expedient acadèmic de l’estudiant es tenen en compte per calcular la mitjana ponderada.

17.4 La informació que ha de constar a l’expedient de l’estudiant respecte als crèdits transferits ha de ser exclusivament la que s’especifiqui en el certificat acadèmic emès per la universitat de procedència, la qual ha de fer referència a la universitat i la titulació en la qual s’han obtingut els crèdits, l’any acadèmic, la qualificació obtinguda i qualsevol altra circumstància que s’esmenti en el certificat acadèmic corresponent.

 

Disposició transitòria primera

Sens perjudici de l’establert a l’article 6.2, mentre no estiguin adscrites als àmbits de coneixement respectius totes les titulacions de grau, el reconeixement de crèdits de formació bàsica s’ha de fer entre titulacions de la mateixa branca de coneixement, i són objecte de reconeixement almenys el 15 % del total de crèdits del títol al qual es vol accedir, corresponents a matèries de formació bàsica d’aquesta branca.

Si el reconeixement de crèdits de formació bàsica s’ha de fer entre una titulació adscrita a una branca de coneixement i una titulació adscrita a un àmbit de coneixement, aquest reconeixement s’ha de fer d’acord amb la coherència acadèmica i formativa dels coneixements, les competències i habilitats que defineixen les matèries o assignatures que es volen reconèixer amb les existents en el pla d’estudis del títol al qual es vol accedir, respectant sempre el nombre mínim de crèdits que es poden reconèixer.

Disposició transitòria segona

L’aplicació de l’article 11.1 pel que fa al nombre màxim de crèdits susceptibles de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries de cooperació, solidàries, culturals, esportives o de representació estudiantil implica que les titulacions que vulguin incrementar el nombre actual de crèdits han de modificar el seu pla d’estudis. Mentre aquesta modificació no es produeixi, el nombre de crèdits susceptible de reconeixement acadèmic en totes les titulacions és de 6, excepte per als alumnes que el curs 2022-2023 ja tinguin matriculat un nombre inferior a 6 crèdits en concepte de reconeixement acadèmic.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona, aprovades pel Consell de Govern en data 7 de juny de 2011 i modificades el 29 de maig de 2013, el 8 d’octubre de 2015 i el 13 de juliol de 2016, i les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades pel Consell de Govern en data 7 de febrer de 2012, i qualsevol altra normativa o disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquesta normativa.

Disposició final

Aquesta normativa es publica en la Guia de l’Estudiant de l’EUHT CETT UB i entra en vigor el curs acadèmic 2022-2023

Actualtizat a 05 de Setembre de 2022