Reconeixement de Crèdits Titulacions de GRAU >

Titulacions susceptibles de reconeixement

Es poden reconèixer els crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials (propis o de formació permanent), sempre que hi hagi adequació dels coneixements, les competències i les habilitats de les matèries i les assignatures d’ambdós plans d’estudis i que aquesta possibilitat s’hagi fet constar a la memòria de verificació.

El nombre màxim de crèdits d’ensenyaments universitaris no oficials que es pot reconèixer no pot ser superior al 15 % del total de crèdits del pla d’estudis que està cursant l’estudiant.

A tall d'exemple les titulacions pròpies o de formació permanent que poden ser objecte de reconeixement que s'ofereixen en l'EUHT CETT UB, serien les següents:

TITULACIÓ PRÒPIA

CRÈDITS

GRAUS O MÀSTERS

Màster en Formació Permanent Revenue Management, Màrqueting Digital i Social Media 60

Grau de Turisme

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme

Màster en Innovació en la Gestió Turística

Màster en Direcció Hotelera i Restauració

Màster en Direcció d'Empreses Turístiques

Màster en Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics

Màster en Gastronomia Sostenible

Diploma Superior Universitari en Sommelier 27

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Diploma Superior Universitari en Xef Professional 55

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Diploma Superior Universitari en Alta Cuina 30

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Diploma Superior Universitari Gestió de la Restauració Comercial i per a Col.lectivitats 54

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració

Diploma Superior Universitari en Gestió Sostenible en Restauració 54

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració

Màster en Gastronomia Sostenible

Diploma Superior Universitari en Innovació en Producció d'Ofertes Gastronòmiques Sostenibles 54

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Màster en Gastronomia Sostenible

Diploma Superior Universitari en Pastisseria Gastronòmica 35

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Màster en Gastronomia Sostenible

Certificat d'Expert Fonaments de la Sommelieria 27

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Curs Superior Universitari en Gestió d'Establiments de Restauració i Retail 10

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració

Diploma Superior Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres 54

Grau de Turisme

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració

També es pot contemplar el reconeixement d'altres titulacions de formació permanent recollides en el Reial decret 822/2021 que estiguin vinculades en l'àmbit de coneixement de turisme, hoteleria i gastronomia.