Fotografia de: Beca a l'Excel·lència Acadèmica - nou accés | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca a l'Excel·lència Acadèmica - nou accés

Beca a l'Excel·lència Acadèmica - alumnes de nou accés 2023/2024

1.1. Objecte:

Fomentar i premiar l'excel·lència acadèmica.

1.2. Destinataris:

Estudiants de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior que accedeixen a la universitat per primera vegada i que vulguin cursar el 1r. any d’un dels Graus Universitaris de l’EUHT CETT-UB.

1.3. Requisits:

En el cas d'estudiants de Batxillerat, tenir una nota d'accés a la Universitat de 9 o superior.

En el cas d'estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior, tenir una nota mitjana d'expedient del Cicle Formatiu de 9 o superior.

1.4. Dotació econòmica:

L’import de cada beca correspondrà al 50% de l’import total del curs acadèmic 2023/2024, a excepció de la matrícula i taxes en el cas del Grau de Turisme i el Grau de Negoci Digital i Innovació Turística. En el cas del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, a excepció de matrícula, taxes i material.

Sobre l'import de la beca s'aplicarà una retenció del 2% segons la Llei 40/1998 del IRPF*.

*La LIRPF califica las becas como rendimientos del trabajo. En consecuencia, las becas que no resultan amparadas por la exención del artículo 7 j) de la LIRPF (EDL 2006/298871), tendrán la consideración de rendimientos del trabajo de acuerdo con el artículo 17.2 h) de la LIRPF) y, como tales, estarán sujetos a retención a cuenta del IRPF. Para el cálculo de la retención se estará al procedimiento general establecido en los artículos 80 y siguientes del RIRPF.

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte el millor expedient acadèmic, la carta de motivació.

1.6. Documentació a presentar:

  • Imprès de Sol·licitud de BECA A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA, degudament complimentat.
  • En el cas d’estudiants de Batxillerat, fotocòpia del resultat de les Proves d’Accés a la Universitat on consta la nota d’accés (no d’admissió) a la Universitat.
  • En el cas d’estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior, certificat que acrediti la mitjana obtinguda en el Cicle Formatiu.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
  • Carta de motivació, exposant els motius i mèrits pels quals es sol·licita la beca.

1.7. Presentació de les sol·licituds:

L’estudiant haurà d’omplir la sol·licitud de Beca a l’Excel·lència Acadèmica-nou accés on ha d'incloure la documentació de l'apartat 1.6.

Període de presentació de les sol·licituds: del 15 al 20 de juliol del 2023 (període de matriculació 1a. preferència).

La sol·licitud s'ha de presentar a través del següent formulari on-line*.

*(Formulari actiu a partir del primer dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol·licitud s'haurà d'adjuntar tota la documentació requerida.

Tota sol·licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà, via correu electrònic, als sol·licitants la resolució no més tard dels 15 dies següents al tancament de la present convocatòria.

Tanmateix, un cop avaluades totes les sol·licituds, la Comissió de Beques es reserva el dret, si així ho considera, de no adjudicar alguna de les tres beques convocades.

1.9. Renovació per cursos posteriors:

La Beca és podrà renovar sempre i quan l’alumne/a mantingui l’excel·lència acadèmica. Els requisits per poder gaudir de la renovació de la beca són:

  • Aprovar el 100% dels crèdits matriculats en el curs anterior
  • Tenir una mitjana ponderada d’expedient fins al moment de la sol·licitud de renovació, superior al 9 (La Secretaria del CETT adjuntarà la mitjana ponderada de l'expedient acadèmic a la sol·licitud).
  • Mostrar elevat grau d’interès i motivació pels estudis i la professió.

Període de presentació: del 15 al 20 de juliol del 2023.

La sol·licitud s'ha de presentar a través del següent formulari on-line*.

*(Formulari actiu a partir del primer dia de el període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol·licitud s'haurà d'adjuntar tota la documentació requerida.