Inici > Campus CETT > Beques i Premis > tornar

Beca a l'Excel·lència Acadèmica - nou accés

Beca a l'Excel·lència Acadèmica - nou accés 2019/20

1.1. Objecte:

Formentar i premiar l'excel·lència acadèmica.

1.2. Destinataris:

Estudiants de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior que accedeixen a la universitat per primera vegada i que vulguin cursar el 1r. any de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o al Grau de Turisme de l’EUHT CETT-UB.

1.3. Requisits:

En el cas d'estudiants de Batxillerat, tenir una nota d'accés a la Universitat de 9 o superior.

En el cas d'estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior, tenir una nota mitjana d'expedient del Cicle Formatiu de 9 o superior.

1.4. Nombre de beques i Dotació econòmica:

Es convoca:

  • 1 beca per al 1r. curs de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
  • 1 beca per al 1r. curs de Grau de Turisme

L’import de cada beca correspondrà al 100% de l’import total del curs acadèmic 2019/2020, a excepció de la matrícula i taxes.

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte el millor expedient acadèmic, la carta de motivació i la informació que es derivi de l’entrevista personal.

1.6. Documentació a presentar:

  • Imprès de Sol·licitud de BECA A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA, degudament complimentat.
  • En el cas d’estudiants de Batxillerat, fotocòpia del resultat de les Proves d’Accés a la Universitat on consta la nota d’accés a la Universitat.
  • En el cas d’estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior, certificat que acrediti la mitjana obtinguda en el Cicle Formatiu.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
  • Carta de motivació, exposant els motius i mèrits pels quals es sol·licita la beca.

1.7. Presentació de les sol·licituds:

L’estudiant haurà d’omplir la sol·licitud, adjuntar-hi tota la documentació justificativa que es demana i presentar-ho el dia de la matrícula en el 1r. curs del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o del Grau de Turisme de la EUHT CETT-UB.

Període de presentació: del 15 al 18 de juliol de 2019.

Lloc de presentació: Aula de matriculació.

Un cop presentada la documentació es concertarà una entrevista personal amb l’objectiu d’ampliar la informació de la documentació presentada.

Tota sol·licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà, via correu electrònic, als sol·licitants la resolució no més tard dels 15 dies següents al tancament de la present convocatòria.

Tanmateix, un cop avaluades totes les sol·licituds, la Comissió de Beques es reserva el dret, si així ho considera, de no adjudicar alguna de les dues beques convocades.

1.9. Renovació per cursos posteriors:

La Beca és podrà renovar sempre i quan l’alumne/a mantingui l’excel·lència acadèmica. Els requisits per poder gaudir de la renovació de la beca són:

  • Aprovar el 100% dels crèdits matriculats en el curs anterior
  • Tenir una mitjana d’expedient fins al moment de la sol·licitud de renovació, superior al 9 (La Secretaria del CETT adjuntarà la mitjana ponderada de l'expedient acadèmic a la sol·licitud).
  • Mostrar elevat grau d’interès i motivació pels estudis i la professió.

Període de presentació: del 15 al 18 de juliol de 2019.

Lloc de presentació: Recepció escola