Fotografia de: Beca d'estudis | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca d'estudis

Beca d'estudis 2024/25

1.1. Objecte:

Facilitar la continuïtat dels estudis en l’àmbit del turisme, de l'hoteleria i de la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional.

1.2. Destinataris:

Alumnes que al curs 2024/25 cursin 2n. curs o superiors tant de Cicles Formatius, de l’Escola Tècnica Professional, com de Graus Universitaris i Cursos d’Extensió Universitària, de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB.

1.3. Requisits:

 • Haver superat totes les assignatures del curs actual fins la data de tancament de la convocatòria.
 • Haver sol·licitat per al curs 2024/2025 la Beca General del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 • Tenir, a efectes de beca, una renda màxima per membre de la unitat familiar del sol·licitant no superior a la marcada anualment pel Ministerio de Educación y Formación Profesional (Umbral 3 de Renda Familiar).
 • No haver estat beneficiari/a de cap altra beca de CETT Fundació ni descompte per al curs 2024/2025. En cas contrari s’aplicarà l’import de la beca o el descompte que sigui més beneficiós per a l’alumne/a.

El compliment dels requisits no garanteix la concessió de la beca, donat que el pressupost és limitat.

La Beca d’Estudis només serà compatible amb el descompte per pagament al comptat.

1.4. Dotació econòmica:

Els imports de les beques d’ESTUDIS són:

a) 1.255 €

b) 2.475 €

Sobre l'import de la beca s'aplicarà una retenció del 2% segons la Llei 40/1998 del IRPF*.

*La LIRPF califica las becas como rendimientos del trabajo. En consecuencia, las becas que no resultan amparadas por la exención del artículo 7 j) de la LIRPF (EDL 2006/298871), tendrán la consideración de rendimientos del trabajo de acuerdo con el artículo 17.2 h) de la LIRPF) y, como tales, estarán sujetos a retención a cuenta del IRPF. Para el cálculo de la retención se estará al procedimiento general establecido en los artículos 80 y siguientes del RIRPF.

L’import de la beca es descomptarà de les mensualitats pendents de pagar fins la finalització del curs acadèmic.

1.5. Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes:

 • Situació econòmic-familiar
 • Curs en el que està matriculat l’alumne/a
 • Expedient acadèmic de tot el curs
 • Valoració de la formació i experiència pràctica
 • Interès i grau de motivació pels estudis i la professió
 • Haver obtingut la Beca d’estudi de caràcter general del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curs anterior.

1.6. Documentació a presentar:

L’alumne/a haurà d’omplir on-line la Sol·licitud de BECA D’ESTUDIS, on haurà d’incloure la següent documentació escanejada:

 • Currículum Vitae
 • Declaració de Renda i Patrimoni complertes corresponents al darrer exercici de tots el membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la. En el cas de no tenir obligació de presentar-la, caldrà presentar el certificat acreditatiu, conforme no s’ha de presentar la Declaració de la Renda i certificats dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar.
 • En el cas d'autònoms, caldrà adjuntar el document acreditatiu dels resultats de les seves activitats (IRPF d'activitats econòmiques del darrer any, les quatre darreres delcaracions trimestras de l'IVA, etc.)
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viduïtat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat, etc.)
 • El resum de les qualificacions del curs 2023-2024, serà adjuntat per la Secretaria del CETT a la resta de la documentació presentada.

1.7. Presentació de les sol·licituds:

Període de presentació de les sol·licituds: De 3 al 20 de juny del 2024

La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant aquest formulari on-line*

*(Formulari actiu a partir del primer dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol·licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió de Beques podrà demanar, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol•licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista on-line per ampliar la informació.

Tota sol·licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

L’atorgament de les beques es farà en funció del compliment dels requisits i fins que la dotació total quedi assignada.

La Comissió de Beques, formada per membres de Barcelona Turisme, Ajuntament de Barcelona i del CETT (Direcció Econòmic-Financera, Career Services i Gestió de Beques), comunicarà via correu del Campus Virtual i de manera individual als sol•licitants la resolució no més tard del dia 5 de juliol del 2024.

La beca es farà efectiva sempre i quan s’hagi fet la matrícula per al curs 2024/25 en les dates establertes.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà demanar revisió, a través del Campus Virtual del CETT (CETT Fundació), a la Comissió de Beques en un termini màxim de 8 dies a partir de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.