Fotografia de: Beca d'estudis | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca d'estudis

Degut a la situació derivada del COVID-19, aquest any de forma excepcional i a fi garantir la continuïtat dels estudis al CETT de les persones que s’hagin vist afectades per aquesta situació, s’avança el període de presentació i resolució de les beques d’estudis i es modifiquen alguns dels requisits.

D’aquesta forma es podrà garantir l’ajut abans de fer efectiva la matrícula per al curs vinent.

Beca d'estudis 2020/21

1.1. Objecte:

Facilitar la continuïtat dels estudis en l’àmbit del turisme, de l'hoteleria i de la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional.

1.2. Destinataris:

Alumnes que al curs 2020/2021 cursin 2n. curs o superiors tant de Cicles Formatius, de l’Escola Tècnica Professional, com de Graus Universitaris i Cursos d’Extensió Universitària, de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB.

1.3. Requisits:

 • De manera excepcional, en la present convocatòria queda fora de vigència el requisit de no estar en possessió de cap titulació acadèmica oficial, ja sigui de Cicles Formatius com d’estudis universitaris.
 • En el cas de Cicles Formatius, haver aprovat totes les assignatures del 2n. Trimestre del curs 2019/2020.
 • En el cas de Graus Universitaris, haver aprovat totes les assignatures del 1r. semestre del curs 2019/2020.
 • En el cas de Cursos d’Extensió Universitària, tenir aprovades totes les assignatures fins el moment del tancament de la present convocatòria.
 • Tenir, a efectes de beca, una renda màxima per membre de la unitat familiar del sol•licitant no superior a la marcada anualment pel Ministerio de Educación y Formación Profesional (Umbral 3 de Renda Familiar).

1.4. Dotació econòmica:

Els imports de les beques d’ESTUDIS són:

a) 1.210 €

b) 2.400 €

Sobre l'import de la beca s'aplicarà una retenció del 2% según la LleI 40/1998 del IRPF.

L’import de la beca es descomptarà de les mensualitats pendents de pagar fins la finalització del curs acadèmic.

1.5. Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: situació econòmic-familiar, especialment aquells casos que s’hagin vist afectats per la situació derivada del COVID-19; curs en el que està matriculat l’alumne/a; expedient acadèmic de tot el curs; valoració de la formació i experiència pràctica; interès i grau de motivació pels estudis i la professió i haver obtingut la Beca d’estudi de caràcter general del Ministerio, en el curs anterior.

1.6. Documentació a presentar:

L’alumne/a haurà d’omplir on-line la Sol•licitud de BECA D’ESTUDIS, on haurà d’incloure la següent documentació escanejada:

 • Currículum Vitae
 • Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la. En el cas de no tenir obligació de presentar-la, caldrà presentar el certificat acreditatiu.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viduïtat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,etc.)
 • Documentació que acrediti una situació sobrevinguda, que no hagi estat causada per l’estudiant i que hagi comportat un empitjorament de la seva situació econòmica o de la unitat familiar, p.e.:
  • estar inclòs en un ERTO
  • en el cas d’autònoms, certificat de cessament d’activitat o acreditar reducció de facturació del 75% del mes en curs respecte del darrer semestre.
 • El resum de les qualificacions del curs 2019-2020, serà adjuntat per la Secretaria del CETT a la resta de la documentació presentada.

1.7. Presentació de les sol·licituds:

Període de presentació de les sol•licituds: De 1 al 8 de juny del 2020

La sol•licitud s’haurà de presentar mitjançant aquest formulari on-line*

*(Formulari actiu a partir del primer dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol•licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Un cop presentada la sol•licitud, la Comissió de Beques podrà demanar, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol•licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista on-line per ampliar la informació.

Tota sol•licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

L’atorgament de les beques es farà en funció del compliment dels requisits i fins que la dotació total quedi assignada.

La Comissió de Beques, formada per membres de Barcelona Turisme, Ajuntament de Barcelona i del CETT (Gerència, Career Services i Gestió de Beques), comunicarà via correu del Campus Virtual i de manera individual als sol•licitants la resolució el dia 6 de juliol del 2020.

La beca es farà efectiva sempre i quan s’hagi fet la matrícula per al curs 2020/2021 en les dates establertes.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol•licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (CETT Fundació), a la Comissió de Beques en un termini màxim de 8 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.