Fotografia de: Beca d'estudis | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca d'estudis

Beca d'estudis 2019/20

1.1. Objecte:

Garantir la continuïtat dels estudis en l’àmbit del turisme, de l'hoteleria i de la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional.

La seva concessió exigeix l’acreditació de la Renda i el Patrimoni Familiar.

1.2. Destinataris:

Alumnes tant de Cicles Formatius, de l’EHT, com de Graus, de l’EUHT CETT-UB.

1.3. Requisits:

 • Estar matriculat en algun dels cursos de Cicles Formatius (curs complert) de l’EHT o bé, en el cas de Graus, de l’EUHT CETT-UB, estar matriculat d’un mínim de 60 ECTs.
 • Haver aprovat totes les assignatures del curs anterior. No s'admetrà cap sol·licitud amb assignatures pendents del curs anterior.
 • Haver sol·licitat la Beca de caràcter general (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport)
 • Tenir, a efectes de beca, una renda màxima per membre de la unitat familiar del sol·licitant no superior a la marcada anualment pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • Un cop presentada la sol·licitud de BECA D'ESTUDIS de la Fundació Gaspar-Espuña-CETT, amb tota la documetació requerida, tenir una entrevista amb una persona de la Comissió de Beques.

El complir amb tots el requisits no garanteix la beca, ja que el nombre de beques és limitat.

1.4. Dotació econòmica:

Els imports de les beques d’ESTUDIS són:

a) 1.210 €

b) 2.400 €

L’import de la beca es descomptarà de les mensualitats pendents de pagar fins la finalització del curs acadèmic.

1.5. Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, curs en el que està matriculat l’alumne/a, expedient acadèmic, valoració de la formació i experiència pràctica, interès i grau de motivació pels estudis i la professió i haver obtingut la Beca d’estudi de caràcter general del Ministeri, en el curs anterior.

1.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol·licitud de BECA D’ESTUDIS, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Còpia del resguard de sol·licitud de la Beca d’estudi de caràcter general, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,...) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,etc.)
 • El resum de les qualificacions del curs 2018-2019, serà adjuntat per la Secretaria del CETT a la resta de la documentació presentada.

1.7. Presentació de les sol·licituds:

L’estudiant haurà d’omplir la sol·licitud i adjuntar-hi tota la documentació justificativa que es demana. Per presentar la sol·licitud caldrà realitzar una entrevista:

Períodes per sol·licitar entrevista a través del Campus Virtual del CETT (click aquí)

 • Del 30 de setembre al 15 d'octubre 2019

Tota sol·licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà per escrit als sol·licitants la resolució no més tard dels 60 dies següents al tancament de la present convocatòria.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (FUNDACIÓ GASPAR ESPUÑA-CETT), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.