Fotografia de: Beca Mou-te! Acadèmica | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca Mou-te! Acadèmica

Beca Mou-te! Acadèmica 2019/20

1.1. Objecte:

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.

1.2. Destinataris:

Estudiants matriculats en el Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o en el Grau de Turisme de l’EUHT CETT-UB que hagin obtingut plaça en algun dels programes d’INTERCANVI ACADÈMIC INTERNACIONAL per al curs 2019-2020.

1.3. Requisits:

 • Estar matriculat al Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o en el Grau de Turisme durant el curs 2018-2019.
 • Tenir un nivell alt de l’idioma del país de destinació.
 • Haver aprovat totes les assignatures del curs 2018-2019 fins a la data de termini de presentació de les sol·licituds. No s'admetrà cap sol·licitut amb assignatures pendents.
 • No haver estat mai adjudicatari d’una BECA MOU-TE! ACADÈMICA de la Fundació Gaspar Espuña-CETT.

El complir amb tots els requisits no garanteix la beca ja que el nombre de beques és limitat.

1.4. Dotació econòmica:

En funció de la destinació, l’import de la Beca MOU-TE! ACADÈMICA podrà ser de:

Import Destinació
1.850€ Per a Canadà-Quebec, Mèxic, Austràlia, Suïssa i altres països amb convenis bilaterals (Xina, Corea del Sud, Brasil, Tailàndia, Malaisia, Perú, Puerto Rico, EUA, Rússia)
1.270€ Per a Finlàndia i Noruega
990 € Per a Àustria, Bèlgica, França, Holanda, Itàlia, Lituània, Portugal, Romania, Turquia.

L’import de la beca s’abonarà mitjançant domiciliació bancària de la següent forma:

 • Alumnes que marxen d’intercanvi el 1r. semestre:

50% al mes de juliol, abans de marxar

50% al mes de desembre

 • Alumnes que marxen d’intercanvi el 2n. semestre:

50% al mes de desembre, abans de marxar

50% al mes de març

En el supòsit que l’estudiant rescindeixi el conveni abans del seu plaç de finalització o incompleixi l’establert en el mateix, haurà de procedir a la devolució de la quantitat de la beca que se li hagi abonat.

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, curs en el que està matriculat l’estudiant, expedient acadèmic, valoració de la formació i experiència pràctica, valoració del nivell de l’idioma requerit pel país de destinació i l’interès i grau de motivació pels estudis i la professió.

1.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol·licitud de BECA MOU-TE! ACADÈMICA, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,etc.) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,etc.)
 • Currículum Vitae, segons model CV.
  • El resum de les qualificacions del curs 2018-2019 obtingudes fins la data de termini de presentació de les sol•licituds de Beca MOU-TE! ACADÈMICA serà adjuntat per Secretaria del CETT a la resta de la documentació presentada.
 • En acabar l’estada, informe de valoració, segons model informe mobilitat.

1.7. Presentació de les sol·licituds i documentació:

L’estudiant haurà de complimentar la sol·licitud corresponent i adjuntar-hi totes les dades justificatives que es demanen.

Període de lliurament de documentació i entrevista: del 28 de maig al 6 de juny del 2019.

Per concretar dia i hora per l'entrevista, vía Campus Virtual, clicar aquí, a partir del 23 de maig.

Tota sol·licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà als sol·licitants la resolució abans del 21 de juny de 2019, per escrit, a través del Campus Virtual.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (FUNDACIO GASPAR ESPUÑA-CETT), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.