Fotografia de: Beca per a estudis de postgrau per a diplomats i graduats CETT | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca per a estudis de postgrau per a diplomats i graduats CETT

Beca per a estudis de postgrau (màsters, postgraus i cursos d’extensió Universitària) per a diplomats i graduats CETT 2024/25

CETT Fundació, convençuda de la importància de la formació del sector per afrontar el futur, convoca aquestes beques extraordinàries per a diplomats i graduats al CETT.

1.1. Objecte:

Facilitar la continuïtat dels estudis en l’àmbit del turisme, de l’hoteleria i de la gastronomia a diplomats i graduats CETT que demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional.

1.2. Destinataris:

Diplomats i graduats del CETT

1.3. Requisits:

  • Estar admès en un dels cursos de màsters, postgraus o cursos d’extensió universitària que ofereix l’EUHT CETT-UB per al curs 2024/2025.
  • Per tal d’accedir a aquestes beques, caldrà que l’estudiant formi part de CETT Alumni Premium. Consulta aquí com fer-ho.
  • No haver estat beneficiari/a de cap altra beca de CETT Fundació ni descompte per al curs 2024/2025. En cas contrari s’aplicarà l’import de la beca o el descompte que sigui més beneficiós per a l’alumne/a.

La Beca Postgraus només serà compatible amb el descompte per pagament al comptat o en 2 terminis.

1.4. Dotació econòmica:

L’import de les beques dependrà del Màster o Curs de Postgrau a cursar

Programa

Import Beca

Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

 

·         Especialitat Direcció Hotelera

3.000 €

·         Hotel Management

3.700 €

·         Especialitat Direcció de Restauració

·         Food & Beverage Management

2.600 €

Màster Oficial de Direcció d’Empreses Turístiques

 

·         Especialitat Marketing Digital Turístic

2.800 €

·         Especialitat Direcció d’Esdeveniments

2.800 €

Màster Oficial d’Innovació en la Gestió Turística

·         Especialitat Gestió Turístic Intel·ligent i Sostenible de Destinacions

·         Especialitat Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

·         Especialitat Gestió Turística del Patrimoni Gastronòmic

2.100 €

Màster Oficial de Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics

 

·         Especialitat d’Emprenedoria i Innovació Corporativa en Turisme

·         Especialitat de Transformació Digital d’Empreses i Experiències Turístiques

2.800 €

Màster Oficial en Gastronomia Sostenible

 

·         Especialitat en Innovació en Cuina Responsable

2.600 €

Màster en Revenue Management i Màrqueting Digital

1.400 €

Diploma Superior Universitari en Alta Cuina

1.150 €

Curs d'iniciació a la Sommelieria

1.000 €

Diploma Superior Universitari de Sommiller

1.150 €

Postgrau en Revenue Management i Màrqueting Digital

850 €

Diploma Unverior Universitari  Xef Professional

2.500 €

Diploma Superior Universitari en Pastisseria Gastronòmica

1.400 €

Diploma Superior Universitari d'Innovació en Producció d'Ofertes Gastronòmiques Sostenibles 

2.600 €

Diploma Superior Universitari de Gestió de la Restauració Comercial i per a Col·lectivitats

2.600 €

 

Sobre l’import de la beca s’aplicarà una retenció del 2% segons la Llei 40/1998 de l'IRPF*.

*La LIRPF califica las becas como rendimientos del trabajo. En consecuencia, las becas que no resultan amparadas por la exención del artículo 7 j) de la LIRPF (EDL 2006/298871), tendrán la consideración de rendimientos del trabajo de acuerdo con el artículo 17.2 h) de la LIRPF) y, como tales, estarán sujetos a retención a cuenta del IRPF. Para el cálculo de la retención se estará al procedimiento general establecido en los artículos 80 y siguientes del RIRPF.

1.5. Criteris de valoració per a l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindrà en compte l’expedient acadèmic, el currículum vitae i la carta de motivació.

1.6. Documentació a presentar:

  • Sol·licitud de Beca per a estudis de postgrau i màsters universitaris (diplomats i graduats CETT), degudament complimentada.

  • Secretaria, un cop rebuda la sol·licitud, adjuntarà l’expedient acadèmic.

1.7. Presentació de les sol·licituds:

La sol•licitud s’haurà de presentar mitjançant aquest formulari online.

(El formulari s'activarà el primer dia del període de presentació.)

En aquesta sol·licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Les sol·licituds de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol·licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista online per ampliar la informació.

Període de presentació:

  • 1a convocatòria: del 3 de juny al 19 de juliol de 2024.
  • 2a convocatòria: del 2 al 27 de setembre de 2024.

1.8. Resolució:

La Comissió de beques formada per membres de l’equip del CETT comunicarà via el correu electrònic als sol·licitants la resolució de la beca no més tard dels 15 dies següents a haver presentat la sol·licitud.

Un cop concedida la beca, el sol·licitant tindrà 15 dies per fer efectiu el pagament de la reserva del curs en que ha estat admès. Si en aquest termini no es fa el pagament, es perdrà la beca.

La matrícula i les taxes de la UB s’hauran d’abonar abans de l’inici del curs. L’import total de la beca un cop deduït el 2% tal com marca la llei, s’aplicarà sobre el pagament únic o sobre les quotes establertes, segons la modalitat que hagi triat l’estudiant.