Fotografia de: Beca per a estudis de postgrau per a diplomats i graduats CETT | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca per a estudis de postgrau per a diplomats i graduats CETT

Beca per a estudis de postgrau (màsters, postgraus i cursos d’extensió Universitària) per a diplomats i graduats CETT 2020/21

CETT Fundació, sensible a les circumstàncies generades per la COVID-19 i convençuda de la importància de la formació del sector per afrontar el futur, convoca aquestes beques extraordinàries per a diplomats i graduats al CETT.

1.1. Objecte:

Facilitar la continuïtat dels estudis en l’àmbit del turisme, de l’hoteleria i de la gastronomia a diplomats i graduats CETT que demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional.

1.2. Destinataris:

Diplomats i graduats del CETT

1.3. Requisits:

  • Estar admès en un dels cursos de màsters, postgraus o cursos d’extensió universitària que ofereix l’EU CETT-UB per al curs 2020/2021.
  • Per tal d’accedir a aquestes beques, caldrà que l’estudiant formi part de CETT Alumni Premium. Consulta aquí com fer-ho.

1.4. Dotació econòmica:

L’import de cada beca correspondrà al 50 % de l’import total del curs acadèmic a excepció de les taxes universitàries. Sobre l’import de la beca s’ aplicarà una retenció del 2% segons la Ley 40/1998 del IRPF.

1.5. Criteris de valoració per a l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindrà en compte l’expedient acadèmic, el currículum vitae i la carta de motivació.

1.6. Documentació a presentar:

  • Sol•licitud de Beca per a estudis de postgrau i màsters universitaris (diplomats i graduats CETT), degudament complimentada.

  • Secretaria, un cop rebuda la sol•licitud, adjuntarà l’expedient acadèmic.

1.7. Presentació de les sol•licituds:

La sol•licitud s’haurà de presentar mitjançant aquest formulari online.

(El formulari s'ativarà el primer dia del període de presentació.)

En aquesta sol•licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Un cop presentada la sol•licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol•licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista online per ampliar la informació.

Les sol•licituds de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

Període de presentació: De l’1 de juliol al 15 de setembre del 2020.

S'ajorna la convocatòria fins el 02 d'octubre de l'any 2020

En el supòsit que durant aquesta convocatòria quedin beques vacants, s’obrirà una segona convocatòria a partir del 15 de setembre del 2020.

1.8. Resolució:

La Comissió de beques formada per membres de l’equip del CETT comunicarà semanalment durant els mesos de juliol i setembre, via el correu electrònic que consti a la sol•licitud.

Un cop concedida la beca, el sol•licitant tindrà 15 dies per fer efectiu el pagament de la reserva del curs en que ha estat admès. Si en aquest termini no es fa el pagament, es perdrà la beca.

La matrícula i les taxes de la UB s’hauran d’abonar abans de l’inici del curs. L’import total de la beca s’aplicarà sobre el pagament únic o sobre les quotes establertes, segons la modalitat que hagi triat l’estudiant.