Fotografia de: Pla d'estudis | Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis
Pla d'estudis

Pla d'estudis

 

QUIN OBJECTIU ACONSEGUIRÀS AMB EL GRAU DE NEGOCI DIGITAL I INNOVACIÓ EN TURISME?

L’objectiu general del Grau és capacitar-te per donar resposta als reptes i canvis derivats de l’evolució tecnològica i digital, innovant i desenvolupant nous productes en els àmbits turístic, hoteler i gastronòmic.

 • Dominar les tecnologies i els instruments digitals i saber aplicar-los per transformar els processos de les empreses, projectes i destinacions turístiques, així com programar les teves pròpies plataformes digitals.
 • Aprendre, mitjançant la teoria i la pràctica i a través de la seva aplicació en projectes reals, les principals metodologies de gestió de projectes (Waterfall, Lean, Agile, Kanban, Scrum, etc.).
 • Desenvolupar la teva creativitat, amb una visió tecnològica i de negoci. T’adaptaràs, t’anticiparàs i sabràs donar resposta als reptes i canvis en les empreses i el mercat turístics derivats de l’evolució tecnològica i digital, realitzant nous productes en els àmbits turístic, hoteler i gastronòmic.
 • Convertir-te en un emprenedor turístic, cosa que et permetrà poder crear la teva empresa i model de negoci o implantar el teu projecte en una empresa o destinació turística, aplicant les millors estratègies.
 • Participar des del primer curs en el disseny i desenvolupament d’una empresa o d’un projecte d’intraemprenedoria en una empresa real, dissenyant productes i serveis turístics, sempre amb l’ajuda i tutorització del professorat.
 • Estar preparat per adaptar-te a les noves posicions que coparan el mercat en un futur.

QUINES COMPETÈNCIES ADQUIRIRÀS AMB EL GRAU DE NEGOCI DIGITAL I INNOVACIÓ EN TURISME DEL CETT-UB?

Les principals competències que es desenvolupen durant la titulació són:

 • Interpretar els principis del turisme i la importància de l’impacte sociocultural i mediambiental que se’n deriva.
 • Entendre la dimensió econòmica del turisme a escala internacional i de l’impacte de les noves tecnologies en el seu desenvolupament.
 • Comprendre i aplicar els conceptes i les tècniques que s’empren per a la presa de decisions en la gestió economicofinancera, i per a l’assoliment dels objectius de les organitzacions turístiques.
 • Desenvolupari aplicar eines de màrqueting digital en turisme.
 • Conèixer el marc regulador per a la creació i el llançament de projectes empresarials en l’àmbit digital turístic.
 • Comprendre les principals característiques del funcionament dels models de negoci digital en turisme, i adquirir els coneixements i habilitats necessaris per assegurar-ne el desenvolupament sostenible i una gestió intel·ligent.
 • Interpretar el fenomen digital i incorporar-lo a l’orientació estratègica dels projectes de la destinació o de l’organització turística.
 • Dissenyar i desenvolupar productes i processos innovadors que generin valor, i que suposin una novetat, un canvi o la generació d’un avantatge competitiu en el sector turístic.
 • Dissenyar i desenvolupar plans d’acció per a la implantació de projectes turístics digitals.
 • Interpretar i gestionar la informació en contextos digitals.
 • Utilitzar les eines i tecnologies digitals per al desenvolupament de plataformes o solucions turístiques.

Other_

Fotografia de: Pla d'estudis | Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme

Fòrum Gatronòmic

Fotografia de: Pla d'estudis | Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme

Centre de recursos

Fotografia de: Pla d'estudis | Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme

Recepció

Fotografia de: Pla d'estudis | Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme

Aules 

Fotografia de: Pla d'estudis | Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme

Aules

COM ÉS LA METODOLOGIA DEL GRAU DE NEGOCI DIGITAL I INNOVACIÓ EN TURISME?

El Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme incorpora nous continguts enfocats al turisme digital, però també orientats al desenvolupament de projectes emprenedors o intraemprenedors.

EMPRENEDORIA, INTRAEMPRENEDORIA I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
És un sistema d’aprenentatge 100 % pràctic, aplicat i real. Des del primer curs iniciaràs el procés de creació de la teva pròpia empresa. Identificaràs les necessitats dels clients, detectaràs oportunitats de negoci per dissenyar i desenvolupar productes i serveis reals amb base digital. Al mateix temps, l’equip de docència es convertirà en el teu millor mentor i les aules seran entorns col·laboratius de treball amb la resta de companys.

AQUÍ TENS MÉS DETALLS SOBRE EL TEU PROJECTE D'EMPRENEDORIA

ABR
L’Aprenentatge Basat en Reptes (ABR) et permetrà tractar problemes simulats o reals plantejats pels docents o organitzacions i empreses de la xarxa de partners del CETT. Tractaràs situacions de diferents àrees, estratègia, comercial, finances, tecnologia, personal, etc., en un entorn d’aprenentatge vivencial basat en reptes en què interactuaràs amb altres estudiants.

Amb aquesta metodologia d’aprenentatge desenvoluparàs les teves competències específiques de direcció i gestió empresarial. També aprendràs competències transversals com el pensament crític, resolució de problemes, resiliència o el treball col·laboratiu.

VOLS CONÈIXER TOTS ELS BENEFICIS DE L’APRENENTATGE BASAT EN REPTES?

 • Aconseguiràs una comprensió més profunda de les matèries.
 • Aprendràs a diagnosticar i definir problemes abans de proposar solucions, desenvolupant la creativitat.
 • T’involucraràs en la definició del problema i en la solució que desenvoluparàs per resoldre’l, sempre amb un aprenentatge actiu en el qual seràs protagonista.
 • Et sensibilitzaràs davant d’una situació i duràs a terme processos necessaris per superar-la: des de la investigació fins a la creació de nous models, al mateix temps que treballaràs col·laborativament i multidisciplinàriament.
 • Desenvoluparàs les teves competències socials, com l’empatia, la cooperació i la col·laboració.
 • T’aproparàs a la realitat del sector turístic establint relacions amb professionals especialitzats que contribuiran al teu creixement professional.
 • Desenvoluparàs habilitats de comunicació d’impacte, utilitzant eines socials i tècniques de producció de mitjans per crear i compartir les solucions desenvolupades per tu.
 • Acceptaràs els errors i el fracàs com a part necessària de l’aprenentatge.

AVALUACIÓ

Podràs optar per dos tipus d'avaluacions:

 • Avaluació contínua: consisteix en la valoració del procés d'ensenyament-aprenentatge a partir del seguiment continuat durant el curs del treball que realitza l'estudiant i els aprenentatges que incorpora.

 • Avaluació única: dirigit a tot aquell estudiant que, per raons justificades, no pot assistir regularment a les classes presencials. Consisteix en la valoració d'aquest procés, tenint en compte les evidències que aquesta assignatura té dissenyades a aquest efecte, podent-se realitzar durant el transcurs del semestre o al final d'aquest, segons es marqui en cada cas.

Quines assignatures té el Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme?**

ASSIGNATURES PRIMER CURS ECTS TIPUS
Economia Digital i Empresa Turística 6 FB
Principis i Dimensions del Turisme 6 FB
Comportament del Consumidor Turístic en l'Àmbit Digital 6 FB
Tendències Tecnològiques i Transformació Digital 6 FB
Models de Negocis i Ecosistemes Digitals 6 FB
Processos d'Innovació per a la Creació de Productes Turístics I 6 OB
màrqueting Turístic Digital 6 FB
Competències Digitals i Lideratge 3 FB
Raonament Matemàtic i Bases de Programació 6 FB
Llengua Estrangera I 9 OB
60
ASSIGNATURES SEGON CURS ECTS TIPUS
Política Turística i Digitalització 6 FB
Dret Turístic i Digital 6 FB
Gestió Financera de Projectes Digitals 6 FB
Processos d'Innovació per a la Creació de Productes Turístics II 6 OB
Desenvolupament i Programació de Plataformes Digitals I 6 OB
Web i Mobile Marketing 6 OB
Emprenedoria i Llançament de Projectes Digitals 6 OB
Llengua Estrangera II 9 OB
Pràctiques en Empresa I 9 PR
60
ASSIGNATURES TERCER CURS ECTS TIPUS
Inversió i Finances Estratègiques de Projectes Digitals 4,5 OB
Desenvolupament i Programació de Plataformes Digitals II 6 OB
Gestió Avançada de Projectes Digitals I 4,5 OB
SEM i Mitjans Digitals 4,5 OB
E-Commerce de Productes i Serveis Turístics 4,5 OB
Anàlisi i Gestió de Dades I 6 OB
Llengua Estrangera III 9 OB
Pràctiques en Empresa II 9 PR
Optatives de la menció 12 OPT
60
ASSIGNATURES QUART CURS ECTS TIPUS
Persones, Organitzacions i Sistemes en l'Entorn Digital 6 OB
Gestió Avançada de Projectes Digitals II 6 OB
Social Media 6 OB
Anàlisi i Gestió de Dades II 6 OB
Optatives de la menció 18 OPT
Optatives 12 OP
TFG 6 TFG
60

**Menció en Generació de Nous Models Turístics (s'han de cursar un mínim de 30 ECTS per obtenir la menció)****.

 • Organitzacions turístiques intel·ligents (mínim 12 ECTS)
 • Tecnologia digital aplicada al turisme (mínim 18 ECTS)
Tercer curs ECTS TIPUS
Automatització de Processos en l'Empresa Turística 4,5 OMM
Direcció Estratègica de Negocis Digitals 4,5 OMM
Sistemes de Relació amb el Client 4,5 OMM
Aplicacions d'Intel·ligència Artificial en el Turisme 3 OMM
Aplicació del Blockchain en les Transaccions Turístiques 3 OMM
Quart curs
Connectivitat i Experiència Turística 3 OMM
Acceleració de Projectes Digitals 4,5 OMM
Realitat Virtual i Augmentada aplicada al Turisme 3 OMM
Internet de les Coses i Turisme 3 OMM
Smart Tourism 3 OMM

Menció en Gestió Intel·ligent de Destinacions Turístiques (s'ha de cursar un mínim de 30 ECTS per obtenir la menció).

 • Destinacions turístiques intel·ligents (mínim 15 ECTS)
 • Tecnologia digital aplicada al turisme (mínim 9 ECTS)
 • Desenvolupament turístic sostenible (mínim 6 ECTS)
Tercer curs ECTS TIPUS
Desenvolupament d'Ecosistemes d'Innovació 4,5 OMD
Smart Tourism 3 OMD
Emprenedoria Social i Turisme 3 OMD
Desenvolupament, Cooperació i Turisme 4,5 OMD
Gestió de l'Accessibilitat en Turisme 4,5 OMD
Sistemes d'Intel·ligència Turística 3 OMD
Smart Destinations 4,5 OMD
Quart curs
Lideratge en Xarxa i Mindfulness 3 OMD
Ciberseguretat 4,5 OMD
Cloud Computing per a la Indústria Turística 3 OMD
Models i Estratègies d'Expansió en Negocis Turístics 3 OMD
Nous Mercats Emergents en Turisme 4,5 OMD
Governança i Estratègies de Destinacions Turístiques 3 OMD
Gestió Sostenible de Destinacions Turístiques 4,5 OMD
Mobilitat Turística 4,5 OMD
Interacció i Integració dels Visitants 4,5 OMD

Assignatures optatives lliures (s'ha de cursar 12 ECTS)

A realitzar en el tercer i quart cursos ECTS TIPUS
Aplicació del Blockchain en les Transaccions Turístiques 3 OPT
Connectivitat i Experiència Turística 3 OPT
Realitat Virtual i Augmentada aplicada al Turisme 3 OPT
Internet de les Coses i Turisme 3 OPT
Gestió de l'Accessibilitat en Turisme 4,5 OPT
Sistemes d'Intel·ligència Turística 3 OPT
Smart Destinations 4,5 OPT
Aplicacions d'Intel·ligència Artificial en el Turisme 3 OPT
Creació de Productes Turisticoculturals 3 OPT

Hauràs de cursar 27 crèdits d’anglès obligatoris, repartits en assignatures de 9 ECTS cadascuna durant els tres primers cursos del Grau.

El nivell d’anglès que assoliràs és equivalent al C1 del MCER (Marc Comú Europeu de Referència).

Una menció és una especialitat dins del grau que et permetrà estudiar més matèries d’un tema concret per guanyar experiència i coneixements.

La menció que cursis apareixerà en la teva titulació oficial, conforme has adquirit les competències professionals associades. Dins el grau podràs especialitzar-te cursant les següents mencions:

GENERACIÓ DE NOUS MODELS TURÍSTICS
GESTIÓ INTEL·LIGENT DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES

La Menció de Generació de Nous Models Turístics et permetrà aprofundir en els mecanismes i instruments necessaris per dissenyar i implantar nous models de negoci que permetin afrontar i aprofitar els reptes i oportunitats de la transformació digital permanent en la qual es troba el sector.

Aprendràs a utilitzar les eines tecnològiques disponibles més adients, per satisfer les necessitats i expectatives d’uns visitants cada vegada més hiperconnectats i interactius, i oferir-los els millors serveis i experiències possibles.

Tot això implica l’acceptació de noves actituds i la reformulació radical de les estratègies en un entorn cada vegada més competitiu i que va a una velocitat que supera els límits de la regulació.

Vull saber-ne més

La Menció en Gestió Intel·ligent de les destinacions turístiques et proporcionarà les competències necessàries per aconseguir destinacions turístiques més sostenibles, com a part d’una experiència més coherent i respectuosa amb el patrimoni i la cultura local.

També aprendràs a desenvolupar propostes de model de negoci que apareguin al mercat. Utilitzaràs de manera disruptiva la tecnologia per facilitar i millorar l’experiència del visitant abans, durant i després del viatge.

Al llarg de les matèries d’aquesta menció aprofundiràs en els mecanismes i instruments necessaris per a la gestió intel·ligent de les destinacions turístiques. Tindràs una visió integral dels diferents stakeholders involucrats i les oportunitats derivades de la digitalització per a una gestió més intel·ligent, responsable i sostenible.

Vull saber-ne més

GENERACIÓ DE NOUS MODELS TURÍSTICS

La Menció de Generació de Nous Models Turístics et permetrà aprofundir en els mecanismes i instruments necessaris per dissenyar i implantar nous models de negoci que permetin afrontar i aprofitar els reptes i oportunitats de la transformació digital permanent en la qual es troba el sector.

Aprendràs a utilitzar les eines tecnològiques disponibles més adients, per satisfer les necessitats i expectatives d’uns visitants cada vegada més hiperconnectats i interactius, i oferir-los els millors serveis i experiències possibles.

Tot això implica l’acceptació de noves actituds i la reformulació radical de les estratègies en un entorn cada vegada més competitiu i que va a una velocitat que supera els límits de la regulació.

Vull saber-ne més

GESTIÓ INTEL·LIGENT DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES

La Menció en Gestió Intel·ligent de les destinacions turístiques et proporcionarà les competències necessàries per aconseguir destinacions turístiques més sostenibles, com a part d’una experiència més coherent i respectuosa amb el patrimoni i la cultura local.

També aprendràs a desenvolupar propostes de model de negoci que apareguin al mercat. Utilitzaràs de manera disruptiva la tecnologia per facilitar i millorar l’experiència del visitant abans, durant i després del viatge.

Al llarg de les matèries d’aquesta menció aprofundiràs en els mecanismes i instruments necessaris per a la gestió intel·ligent de les destinacions turístiques. Tindràs una visió integral dels diferents stakeholders involucrats i les oportunitats derivades de la digitalització per a una gestió més intel·ligent, responsable i sostenible.

Vull saber-ne més

TREBALL FINAL DE GRAU

L’assignatura de Treball Final de Grau (TFG) equival a 6 ECTS i consisteix en el desenvolupament d’un projecte d’innovació digital al sector turístic. Es porta a terme des del primer curs del grau, a mesura que vas adquirint coneixements i eines, fins a culminar-lo en l’últim.

 • Al primer curs, amb l’assignatura Processos d’Innovació per a la Creació de Productes Turístics, portaràs a terme la concepció d’una idea de negoci o projecte digital d’innovació en el sector turístic.
 • Al segon curs, amb Desenvolupament i Programació de Plataformes Digitals, i Emprenedoria i Pla de Negoci, hauràs d’estudiar els processos necessaris per al seu desenvolupament.
 • Posteriorment, al tercer i el quart curs, gràcies a assignatures com Gestió Avançada de Projectes Digitals i les matèries optatives, analitzaràs les possibilitats reals d’implantació del projecte.

Hi ha dos tipus de TFG:

 1. Projecte d’emprenedoria: desenvoluparàs un projecte d’empresa en equip. Hauràs de definir les estratègies i accions necessàries per llançar-lo al mercat.

  L’estructura del treball és la d’un pla d’empresa (resum executiu, anàlisi de mercat i competència, i pla estratègic, de màrqueting, d’operacions i financer).

 2. Projecte d’intraemprenedoria i innovació: faràs un projecte d’innovació per a una empresa, una institució o un organisme associat al CETT-UB. Se’t plantejarà un repte relacionat amb el desenvolupament de nous serveis o productes, la creació de noves línies de negoci, processos de digitalització, de màrqueting digital o desenvolupament de plataformes digitals.

DESENVOLUPA ELS TEUS ESTUDIS INTERNACIONALMENT

Al CETT-UB posem a la teva disposició l’Oficina de Relacions Internacionals, responsable tant de la gestió de la mobilitat dels estudiants i del professorat com de l’orientació, l’assessorament i l’atenció als estudiants interessats en una experiència internacional.

Al CETT-UB comptem amb diferents itineraris de mobilitat internacional:

PROGRAMA ERASMUS

Programa Erasmus a la Unió Europea, Programa SICUE a l’Estat Espanyol i, a la resta del món, disposem d’acords específics pels estudiants de Grau. El CETT t'oferim l’oportunitat d’estudiar a l’estranger.
+ info

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM

Els alumnes que hagin finalitzat els estudis tenen l’oportunitat de realitzar una estada pràctica empresarial internacional amb una duració d’entre 6 i 12 mesos en:

 • Empreses turístiques i hoteleres líders i reconegudes per al seu nivell de competitivitat i excel·lència.
 • Projectes turístics solidaris, on participar en plans de cooperació internacional amb ONGs per al desenvolupament d’un turisme responsable i sostenible (10 projectes).
 • Start-ups que inicien la seva activitat, participant en el procés emprenedor i creatiu dels seus projectes.
  + info

International Welcome Session

El Grau preveu dos períodes de pràctiques curriculars obligatòries en empreses (9 ECTS).

Podràs fer aquestes pràctiques a les empreses pròpies d’aplicació del CETT, o en empreses o institucions col·laboradores, amb una dedicació mínima de 225 hores cadascuna.

Gràcies a aquestes pràctiques:

 • Desenvoluparàs les funcions d’un lloc de treball en una empresa de primer nivell, local o internacional.
 • Adquiriràs noves aptituds i actituds que només es desenvolupen en entorns reals.
 • Aplicaràs els coneixements apresos durant el Grau.
 • Coneixeràs el dia a dia de l’empresa turística, els seus models de negoci i els punts clau de la gestió.

Així mateix, i des del primer curs, també podràs fer pràctiques extracurriculars (de caràcter voluntari) amb una durada màxima de 900 hores per curs.

Si vols més informació sobre les pràctiques visita l'espai de Career Services, contacta'ns a través de l'email careerservices@cett.cat o també pots visitar-nos en la primera planta del Campus.