Fotografia de: Presentació | TURCIT
Universitat de Barcelona

Grup de Recerca en Turisme Cultura i Territori

El TURCiT és el grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori i forma part del CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy.

L’objectiu és generar projectes de recerca aplicada i activitats de transferència de coneixement que fomentin un turisme ètic, sostenible, dinamitzador del territori i el seu patrimoni i que aporti valor a visitants i residents.

En aquest sentit, la recerca d’aquest grup integra una diversitat de perspectives i aproximacions per assolir una mirada holística del fenomen turístic. Per fer-ho, el CETT investiga sobre les següents línies de treball:

El TURCiT està integrat al Grup de Recerca en Turisme, Hoteleria i Gastronomia (TURHOGA), reconegut com a Grup de Recerca Emergent per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya amb número d’expedient 2021-SGR-00939.

Més informació


I Congrés Internacional

25 i 26 de gener de 2024

Inscriu-t'hi

Línies de treball

Turisme i Territori

El lligam entre el turisme i el territori és indissociable en tant que es tracta d’un fenomen espacial. Davant d’aquesta realitat, l’espai turístic esdevé un entorn complex i divers on hi conflueixen alhora múltiples relacions i interessos de caràcter social i econòmic. Aquest vincle, a més, comporta l’aparició d’una sèrie d’efectes que cal entendre i interpretar des d’una mirada analítica i acurada.

L’estudi del turisme i la seva vessant territorial passa, en el context actual, per un enfocament intel·ligent en l’aplicació d’estratègies, mesures i eines que fomentin l’entesa entre els diferents actors que hi convergeixen i s’assoleixin models de destinacions més sostenibles. Això és, la intel·ligència territorial turística a partir de l’aplicació de sistemes d’indicadors, la gestió smart d’aspectes associats al territori com ara la mobilitat, o l’impuls de la governança com un procés eficaç de cohesió territorial i turística per la presa de decisions.

És per això que aquesta línia cerca generar coneixement acadèmic al voltant de diferents àmbits d’estudi:

 • La mobilitat turística intel·ligent en totes les seves dimensions.
 • Els sistemes d’orientació i informació territorial com la cartografia i la senyalització turística.
 • El rol dels indicadors territorials turístics.
 • L’anàlisi de diferents models de gestió turística.

Paraules clau: acollida turística, cartografia, espais turístics, indicadors turístics, mobilitat turística, models de gestió turística, senyalització turística, turisme i paisatge.

Turisme, Cultura i Indústries Creatives

La intersecció entre turisme i cultura és essencial pel fenomen turístic, ja que gran part de l’atractiu de les destinacions rau en el seu patrimoni cultural. Tanmateix, en el context turístic actual, la cultura no només és font de motivació del viatge.

D’una banda, les dinàmiques turístiques actuals integren noves esferes vinculades a la creativitat humana, com ara les indústries creatives. D’altra banda, en les destinacions actuals cal entendre la cultura com a eina de gestió del turisme. Això és, la cultura juga un paper com a agent de redistribució del turisme, de cohesió social i de dinamització del territori.

Així, la finalitat d’aquesta línia és generar coneixement acadèmic al voltant de tres grans àmbits:

 • Els processos, eines i espais per a la posada en valor de la cultura.
 • Les estratègies d’intermediació i promoció actuals
 • Les particularitats pròpies per a la posada en valor de tipologies turístiques basades en expressions culturals intangibles com ara el turisme literari o les indústries creatives.

Paraules clau: comunicació turística, equipaments culturals, indústries creatives, itineraris turístics, mediació, museus, patrimoni històrico-cultural, patrimoni immaterial, patrimoni natural, turisme creatiu, turisme literari, xarxes socials

Turisme i Audiovisual

La indústria de l’audiovisual en general i els llargmetratges i sèries en particular estan adquirint cada cop més protagonisme entre els gestors turístics. Les imatges filmades arriben a milions de persones de tot el món i, utilitzades adequadament, poden convertir-se en una eina d’especial importància en l’àmbit del màrqueting i la promoció turística.

Així doncs, la col·laboració entre els organismes turístics (DMOs) i audiovisuals (Film Commissions) serà cada cop més habitual, compartint interessos, objectius i accions conjuntes.

En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta línia és generar coneixement del binomi audiovisual i turisme al voltant de diversos àmbits com:

 • El turisme cinematogràfic com a eina de promoció.
 • La influència de les pel·lícules i les sèries en la imatge de les destinacions.
 • La creació i estructuració d’una oferta turística basada en les pel·lícules i sèries.
 • Els diversos impactes (econòmics, turístics, etc.) del turisme cinematogràfic.

Paraules clau: estructuració oferta, experiències turístiques, imatge turística, itineraris cinematogràfics, màrqueting turístic, nous atractius turístics, produccions audiovisuals, promoció, turisme cinematogràfic.

Turisme i Gastronomia

Aquesta línia de treball se centra en l’estudi de la relació turisme i gastronomia des de una perspectiva territorial. Per tant, s’aborden tots els aspectes vinculats amb la dimensió econòmica, social, cultural, política i ambiental de fenòmens com el turisme gastronòmic i/o el turisme del vi des del paradigma del turisme sostenible.

En conseqüència, la finalitat en aquest cas és generar coneixement sobre els diversos aspectes del turisme gastronòmic. Això és conèixer en profunditat:

 • Les necessitats de l’oferta i la demanda.
 • Els impactes que genera per dissenyar estratègies per a una correcta gestió.
 • La influència de les polítiques turístiques en aquest fenomen.
 • La rellevància de fomentar un turisme gastronòmic basat en el patrimoni, la identitat i les tradicions dels pobles, entre d’altres.

Paraules clau: dimensió territorial, impactes, patrimoni intangible, sostenibilitat, turisme del vi, turisme gastronòmic.

Turisme i Societat

El turisme és un fenomen que va més enllà de ser una simple activitat econòmica i té efectes diversos per a les societats on es desenvolupa.

Així, la sostenibilitat i legitimitat social dels models turístics depenen no només d’aspectes econòmics i mediambientals, sinó també de la interacció que produeix l’activitat turística amb els contextos socials i polítics dels territoris, els quals depenen, en gran mesura, de la gestió turística i de la presa de decisions participada.

En aquest sentit, aquesta línia de recerca cerca desplegar coneixement acadèmic per:

 • Obrir espais de debat.
 • Permetre una millor comprensió de la dimensió social del turisme.
 • Desenvolupar formules per revaloritzar els aspectes socials del turisme.

Per tal d’assolir aquests objectius, els estudis en turisme inclouen disciplines socials que aporten noves perspectives a la investigació del binomi turisme i societat.

Paraules clau: antropologia, codis ètics, convivència ciutadana, dret turístic, ètica, gènere, models de gestió turístics, política turística, turisme de voluntariat.

Actualitat

Memòries

El Grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori, ofereix una visualització de les principals línies de treball del grup, així com material relacionat amb els estudis i projectes formatius. Dites actuacions es troben recullides en les següents memòries dels darrers cursos:

Memòria d'activitats