Fotografía de: Beca Mou-te! International Internship | Campus CETT
Universidad de Barcelona

Beca Mou-te! International Internship

Beca Mou-te! International Internship 2019/20

1.1. Objecte:

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants mitjançant la realització de pràctiques internacionals o programes de management d’abast internacional que completin els seus itineraris incrementant la seva ocupabilitat.

1.2. Destinataris:

Estudiants de Grau Universitari del CETT-UB que tinguin matriculats tots els crèdits per poder acabar la carrera i estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior de la EHT, de segon curs. En ambdós casos, estudiants que vulguin realitzar unes pràctiques internacionals abans de finalitzar els seus estudis o bé realitzar un programa de management dintre dels 6 mesos següents a la finalització dels estudis corresponents.

1.3. Requisits:

 • Tenir matriculats tots els crèdits per finalitzar la carrera en el cas de Graus Universitaris del CETT o estar en el darrer any d’un dels Cicles Formatius de Grau Superior.
 • En el cas pràctiques de Cicles Formatius de Grau Superior, no haver rebut per les mateixes pràctiques cap beca Erasmus.
 • Tenir un nivell alt del idioma del país de destinació.
 • Haver demostrat amb escreix la motivació per realitzar unes pràctiques internacionals

1.4. Nombre de beques i dotació econòmica:

L’import global de les beques atorgades en aquesta convocatòria no superarà els 2.000 €.

L’ import de cada una de les beques estarà en funció de la destinació:

1000€ : destinacions fora d’Europa 500€: Europa

L'import de la beca s'abonarà mitjançant domiciliació bancària en un termini de 15 dies després de la data de comunicació de la resolució.

En el cas dels alumnes que vulguin realitzar un programa de management, l’abonament de la beca estarà condicionada al fet d’haver finalitzat els estudis a través dels quals opta a la beca.

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes:

Situació econòmic-familiar, adequació de l'internship als interessos professionals dels candidats (menció escollida), valoració de l'expedient acadèmic i experiència pràctica prèvia (els candidats han de tenir un mínim de dos períodes de pràctiques realitzats al llarg dels seus estudis, sigui amb conveni curricular i/o extracurricular), valoració del nivell de l'idioma requerit pel pais de destinació i l'interès i grau de motivació per la mobilitat internacional.

1.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol•licitud de BECA MOU-TE! INTERNATIONAL INTERNSHIP, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,...) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa ( pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,...)
 • Conveni de Pràctiques (en cas de pràctiques) o carta d'acceptació al programa de management (en cas de programa de management).
 • La Secretaria del CETT incorporarà a la documentació presentada l'expedient acadèmic del candidat/a.
 • Career Services del CETT incorporarà a la documentació presentada el detall de les pràctiques realitzades per l’estudiant al llarg dels seus estudis.
 • Video professional de motivació de 2’ de durada màxima, en el que el candidat/a expliqui les raons per les quals l’international internship té relació amb la menció escollida, motivacions per escollir aquella empresa/país/destinació, i a més les raons per les quals es mereix rebre aquesta beca. Es valorarà tant el missatge com la forma d’exposar-ho.

1.7. Presentació de les sol·licituds i documentació:

L’estudiant haurà de complimentar la sol•licitud corresponent i adjuntar-hi totes les dades justificatives que es demanen en suport físic.

Període de presentació: del 23 al 26 de març de 2020.

Lloc de presentació: Recepció del CETT, Planta Baixa.

Per enviar el vídeo de motivació, enviar en format mp4/vimeo/drive per correu electrònic a careerservices@cett.cat indicant a l’assumpte: SOL•LICITUD BECA MOU-TE INTERNATIONAL INTERNSHIP 2019-2020/ “NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT SOL•LICITANT”

Tota sol•licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques comunicarà als sol•licitants la resolució com a màxim 30 dies després de la finalització del període de sol•licitud. En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol•licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (FUNDACIO GASPAR ESPUÑA - CETT), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.