Fotografia de: Treball Final Grau (TFG) | Doble Grau al CETT - JAMK (Finland)

Universitat de Barcelona
Treball Final Grau (TFG)

Treball Final Grau (TFG)

Especialització dins de Grau de Turisme
Propera convocatòria: Setembre 2021
 

El Treball Final de Grau (TFG) (30 ECTS) representa la culminació de l’aprenentatge de la carrera, on es veuen reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i el seu desenvolupament. Es tracta d'un treball de recerca o d’aplicació en què l’alumnat, en funció dels seus interessos i motivacions professionals, aprofundeix en algun aspecte de l'especialització escollida.

Un TFG adaptat a les motivacions de l'estudiant

L'alumnat ha de realitzar el projecte vinculat a l’especialitat.

Individual: L'estudiant desenvolupa un treball de recerca propi sota la tutoria d’un professor del centre.

Seminari/Taller: L'estudiant desenvolupa el treball a partir de la seva participació en un grup de recerca consolidat dins el propi centre, amb la tutorització directa d’un professor membre de l'equip. També té la possibilitat de participar en grups interuniversitaris en què alumnat de diferents països elabora conjuntament un treball de recerca.

Entre les diferents línies de recerca activa destaquen:

En Direcció Turística: Enginyeria Territorial Turística; Cooperació, Desenvolupament i Turisme Social; Enoturisme i Territori; Turisme Cinematogràfic.

En Direcció Hotelera: Producte Hoteler; Comercialització; Operacions; Models de Gestió; Patrimoni Culinari i Tradicions Gastronòmiques; Desenvolupament del Coneixement i la Tècnica Culinària; Ciència i Cuina.

En Empreses, Organismes o Institucions (àmbit nacional o internacional): L’estudiant pot orientar el seu TFG cap a la investigació aplicada o al desenvolupament d’un projecte en empreses, institucions o bé organitzacions no governamentals o realitzar un projecte innovador i emprenedor, gràcies als convenis que CETT-UB té amb universitats, empreses i organitzacions en l’àmbit nacional o internacional.

Participació en Projectes Solidaris

El Grup CETT està compromès amb el desenvolupament sostenible del Turisme. Durant la realització del grau, l’alumnat té l’oportunitat de participar i col·laborar en projectes amb aquesta finalitat, també en l’àmbit internacional. Aquesta participació es podrà realitzar en el context de la matèria del Pràcticum o del TFG.

El Treball Final de Grau

Abans de finalitzar els estudis grau, els estudiants han d'elaborar i presentar un TFG per assolir el títol, segons es contempla en el pla d'estudis.

Aquest projecte culmina la formació de l'estudiant, sent un nexe entre la seva vida acadèmica i la seva vida professional. I això és així perquè l'objectiu principal del mateix és que l'estudiant passi de rebre coneixement del sector a aportar, per primera vegada, ja com a observador i coneixedor d'una realitat.

En aquest sentit, tant l'estudiant com el professorat disposen d'una guia que pretén ser un element de suport, explicitant aspectes genèrics i comuns a tot treball d'investigació, així com els criteris bàsics que CETT-UB estableix, entenent que cada estudi és únic i necessita un tractament i atenció diferencial, adequat als seus objectius i temàtica, i on el criteri del Tutor marca la pauta a seguir per part de l'estudiant.

Per a la presentació del projecte, cal complir una sèrie de requisits. Els requisits de procés, o administratius, es troben detallats a la guia de l'estudiant publicada al campus virtual insistint en la necessitat i el deure que tenen tots i cadascun dels estudiants de conèixer el seu contingut.

És imprescindible que l'estudiant assumeixi que el TFG comporta sovint l'elaboració de treballs de camp que poden derivar en una important inversió de temps. S'aconsella que l'estudiant dugui a terme una planificació temporal realista i coherent amb la seva disponibilitat real.

El TFG ha de fer referència a les principals teories, models i investigacions de l'àrea d'interès escollida. En aquest sentit cal que l'estudiant dugui a terme un treball d'identificació i anàlisi de les principals fonts de documentació vinculades a la temàtica objecte d'estudi, per tal de configurar un estat de la qüestió per a la investigació, o bé una revisió de les aportacions al tema que es pretén analitzar, o almenys dels possibles models i eines que es podrien utilitzar en l'àmbit professional. Les referències bibliogràfiques s'integraran en el text, de manera que reforcin els raonaments. L'estudiant ha de seguir un sistema de cita basat en la normativa APA.

L'avaluació del Treball Final de Grau

Amb la realització del TFG s'avalua el nivell de competències que l'estudiant ha assolit durant la seva formació, comprovar la maduresa de l'estudiant, la seva capacitat per aplicar autònomament aquestes competències i, desenvolupar els mètodes d'investigació i de resolució de problemes propis de l'àmbit de la especialització del grau triat.

Aquesta funció es realitza mitjançant el desenvolupament d'aprofundiment i síntesi dels coneixements i aptituds adquirits en les matèries cursades durant el grau.

Per poder dur a terme aquest tipus d'avaluació s'ha dissenyat un sistema combinat d'evidències, cadascuna d'elles responent a diferents nivells d'assoliment de diferents ítems relacionats amb l'objectiu de l'assignatura. Així es distingeixen tres elements de valoració, en el qual es poden considerar aspectes diferenciats:

  • Realització d'una memòria escrita.
  • Redacció d'un article.
  • Defensa oral o virtual del TFG.

Els òrgans avaluadors assignats a cada TFG duran a terme la seva avaluació a partir dels materials lliurats (projecte i article) i de la seva defensa.

Finalment, recordem que el TFG és, i així ha de ser també percebut per part de tots els implicats, una eina útil i real de formació, en què l'estudiant ha de reflectir no només la seva assimilació de coneixements, sinó la seva creativitat i capacitat en la presa de decisions (des de la selecció del tema fins al plantejament d'estratègies de futur), alhora que es converteix en un mitjà de recerca i d'increment del coneixement del sector turístic, hoteler i gastronòmic, en el qual, per la seva transversalitat, tarannà canviant, i en definitiva, com a fenomen social, encara romanen moltes àrees inexplorades.