Fotografia de: Pla d'acció tutorial | Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Pla d'acció tutorial
Propera convocatòria: Setembre 2021

Pla d'acció tutorial

ORIENTACIÓ A L'ESTUDIANT

El pla d'acció tutorial és un servei d’atenció als estudiants que té com a principal finalitat oferir un suport personalitzat als alumnes en els àmbits formatiu, d’informació i orientació més enllà dels continguts de les matèries acadèmiques ordinàries.

LA FIGURA D'ACOMPANYAMENT A L'ESTUDIANT

L’objectiu principal és l’assessorament de l’estudiant des del moment del seu ingrés al món universitari, el seguiment del seu desenvolupament, la planificació dels seus estudis fins la seva l’orientació professional. Aquesta acció està dirigida pels professors/tutors que contribueixen així a una educació global que és essencial per elaborar i revisar les seves aspiracions acadèmiques, professionals i personals. L’actuació del professor/tutor esdevé convenient a efectes d’aprofitar el període de formació de l’alumnat per brindar-li una atenció personalitzada ajustada a les seves circumstàncies, necessitats i característiques singulars que li permeti d’assentar les bases del seu aprenentatge.

EL MODEL

El model de tutoria es desenvolupa en un marc d’educació integral que impulsa el desenvolupament global de l’estudiant en totes les seves dimensions: intel•lectual, afectiva, personal i social.

image title here