Fotografia de: Metodologia i avaluació | Turisme Responsable i Sostenible
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia i avaluació
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

Metodologia i avaluació

Metodologia

El curs es basarà en sessions de treball presencials, de caràcter teòric-pràctic, en què es tractaran els diversos continguts prèviament definits. Es realitzen estudis de casos que contribueixen a contextualitzar els conceptes tractats en cada tema. La participació activa dels alumnes serà fonamental per al seguiment de les assignatures.

El disseny i desenvolupament del Treball Final de Màster (TFM) permetrà interrelacionar i integrar els diferents continguts i coneixements adquirits durant el màster. Aquest projecte serà indispensable per obtenir la titulació.

Les assignatures són impartides per un equip de professors i professionals en actiu dels àmbits del Turisme, la Gestió de la Qualitat, la Sostenibilitat, la Gestió dels Recursos Humans o el Màrqueting així com coordinadors responsables de les assignatures, amb la funció principal de dinamitzar el procés formatiu, garantint un seguiment i aprofitament òptim del curs. Els alumnes comptaran amb un tutor del TFM.

Avaluació

Per garantir un model d'aprenentatge reeixit, el màster en Gestió Estratègica d'Empreses Turístiques ofereix als alumnes la possibilitat de desenvolupar totes les seves habilitats formatives a través d'un programa avaluatiu basat en la normativa de programes de màster oficials de la Universitat de Barcelona, aprovada en pro de la qualitat i del desenvolupament de l'autoaprenentatge, prioritzant els criteris de l'avaluació contínua en el transcurs de les diferents assignatures.

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumne es realitza a partir del seu seguiment continuat per part dels diferents professors en referència a:

  • la resolució de proves escrites.
  • la realització d'activitats pràctiques sobre casos presentats a classe.
  • la síntesi i anàlisi de la lectura de llibres proposats pels professors.
  • la participació a l'aula amb aplicació de casos reals.
  • les tutories personalitzades.