Fotografia de: Pla d'estudis | Màster en Turisme LGTB

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Propera convocatòria: Octubre 2022
 

COM ÉS LA METODOLOGIA DEL MÀSTER EN TURISME LGTB?

El Màster en Turisme LGTB 100 % online i en anglès ofereix un format modular seqüencial.

La metodologia online del programa es fonamenta en les següents eines pedagògiques:

JUST-IN-TIME TEACHING (JiTT)
Combina idees de l’enfocament de la classe invertida amb la col·laboració i participació de l’alumnat en el disseny de les activitats d’aprenentatge. Consta de tres fases fonamentals:

 • Fase 1. Estudi previ guiat (aprenentatge fora de l’aula per part dels estudiants amb materials seleccionats pel professorat).
 • Fase 2. Anàlisi de l’aprenentatge i ajust del disseny de la sessió (revisió per part del professorat per ajustar i redissenyar la sessió).
 • Fase 3. Retroalimentació i assegurament de l’aprenentatge (el professorat utilitza les respostes de l’alumnat per contribuir a una comprensió més profunda dels continguts).

SELF-STUDY
Treballa de manera autònoma el material educatiu i les microcàpsules formatives disponibles a l’aula virtual proposades pels docents i els experts.

MASTERCLASS
A través de l’aula virtual. En algunes assignatures, depenent del contingut, es proposen sessions sincròniques per treballar de manera pràctica i participativa.

EXPERT TALKS
Entra en contacte directe amb experts del sector a través de la participació en xerrades que tracten casos d’estudi. Professionals avalats per les seves trajectòries comparteixen experiències amb tu i et conviden a crear debat i fomentar el networking.

DOS SETMANES A BARCELONA
El Màster ofereix una estada professional optativa de dues setmanes a la ciutat de Barcelona. Durant aquest període, la metodologia presencial consisteix en:

 • Visites professionals a organitzacions: durant l’estada, l’agenda inclourà visites professionals i d’oci tals com la visita a l’Ajuntament de Barcelona, al Centre LGTBI de Barcelona, als hotels Axel o a la destinació LGTB Sitges. Totes aquestes activitats et permetran entendre i viure la realitat del Turisme i la seva relació amb el col·lectiu LGTB d’una manera experiencial. A més, construiràs una xarxa sòlida de contactes que aprofitaràs en la teva carrera professional.
 • Seminaris docents: sessions diàries en les quals es fan classes presencials temàtiques i interactives que reforcen els continguts tractats al llarg del programa. Així mateix, rebràs la visita a l’aula de líders del sector turístic i del col·lectiu LGTB, que compartiran les seves experiències amb tu en primera persona.

AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua, no hi ha exàmens finals. Faràs diverses activitats, individuals o en grup, que es corresponen amb les temàtiques tractades en els mòduls de cada assignatura, que els docents avaluen de manera progressiva. Cada activitat té assignat un percentatge sobre la nota final que es correspon a la dificultat i el temps requerit per realitzar-la.

Visió global del programa

El Màster s’estructura en quatre mòduls seqüencials, i cada mòdul té un conjunt de temàtiques; així, els mòduls I i II tenen 6 i 9 ECTS, respectivament, i els mòduls III i IV presenten 15 i 18 ECTS, respectivament. En total, el programa compta amb 60 crèdits del sistema europeu d’acumulació i transferència de crèdits (ECTS), que es completen en un any. Finalment, presentaràs el Treball Final de Màster (TFM), que correspon a 12 ECTS.

Detall dels mòduls i les assignatures:

Mòdul I: Perspectiva de gènere i col·lectiu LGTBIQ (6 ECTS)

 • Tema 1. Col·lectiu LGTBIQ: una aproximació social
 • Tema 2. Introducció a la perspectiva de gènere
 • Tema 3. La comunitat LGTBIQ des de l’antropologia i la sociologia
 • Tema 4. Generació de coneixement en clau de gènere

Mòdul II: Col·lectiu LGTB i Turisme (9 ECTS)

 • Tema 1. Introducció i història del Turisme LGTB
 • Tema 2. Impacte del Turisme LGTB en l’actualitat
 • Tema 3. Turisme LGTB i comunitat local
 • Tema 4. Gestió de la diversitat i la diferència en el sector turístic
 • Tema 5. La demanda turística LGTB

Mòdul III: Destinacions, mercats i col·lectiu LGTB (15 ECTS)

 • Tema 1. Destinacions turístiques consolidades i emergents per al col·lectiu LGTB
 • Tema 2. Detecció de noves tendències del mercat LGTB: nous mercats, nous productes i destinacions
 • Tema 3. Comunicació i promoció en el mercat LGTB
 • Tema 4. Casos pràctics d’èxit

Mòdul IV: Productes i experiències turístiques per al col·lectiu LGTB (18 ECTS)

 • Tema 1. Creativitat i innovació en productes inclusius
 • Tema 2. Oferta orientada al col·lectiu LGTB
 • Tema 3. Turisme experiencial i d’emocions orientat al col·lectiu LGTB
 • Tema 4. Reptes de futur del turisme LGTB
 • Tema 5. Casos pràctics

Treball Final de Màster (12 ECTS)

L’elaboració i presentació del treball final és indispensable per obtenir la titulació. El desenvolupament del treball és individual i a cada estudiant se li assignarà un tutor que l’acompanyarà en el desenvolupament del citat treball. El TFM posseeix un caràcter integrador que reuneix el conjunt de competències que s’han desenvolupat al llarg del curs. Es presentarà via online i serà avaluat per un tribunal d’experts.

TREBALL FINAL DE MÀSTER

L’assignatura Treball Final de Màster (TFM) (12 ECTS) és la culminació de l’aprenentatge del Màster, on es reflecteixen les competències que hagis adquirit, així com la seva aplicació i desenvolupament. Es tracta d’un treball d’aplicació empresarial i/o acadèmica. En aquest treball, segons els teus interessos i motivacions professionals, aprofundiràs en algun aspecte de l’especialització escollida.

Per aconseguir la titulació de Màster és imprescindible superar aquesta assignatura integradora. Així, el TFM és un instrument per formar els nostres estudiants en l’anàlisi de problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes d’investigació a partir de la identificació i utilització de diferents variables, a més de ser l’instrument per a l’avaluació de les competències del Màster amb una perspectiva globalitzadora.

El desenvolupament del TFM es realitza individualment. Hauràs de realitzar un treball propi amb la tutorització d’un professor i podràs escollir entre tres tipologies:

 • Projectes d’investigació aplicada vinculats als Grups d’Investigació del CETT-UB.
 • Projectes d’aplicació professional plantejats per empreses i/o institucions col·laboradores.
 • Plans d’empresa o business plan per al desenvolupament d’idees de negoci.

Cada estudi és únic i necessita un tractament i una atenció diferencial adequats als seus objectius i temàtica, i on el criteri del tutor marcarà la teva pauta a seguir com a estudiant.

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques tenen dues modalitats:

 • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del seu currículum acadèmic; per tant, obligatòries.
 • Extracurriculars: no incloses dins del pla d’estudis i que tenen un caràcter voluntari.

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries.

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals.

Com a característica diferencial al mercat, el CETT-UB consta d’un grup d’empreses pròpies dedicades a la formació i a l’oferta de serveis d’hoteleria i turisme de qualitat, perquè apliquis aquests coneixements pràctics sense sortir del Campus:

 • Hotel Alimara
 • Residència Universitària Àgora BCN
 • Aula Restaurant
 • Summum Restaurant & Bar

Si vols més informació, visita l’espai de Career Services , contacta amb nosaltres a través del correu electrònic careerservices@cett.cat o també ens pots visitar a la primera planta del Campus.

En finalitzar aquest Màster, obtindràs la següent titulació:

1) Titulació pròpia de la Universitat de Barcelona: Màster propi en Turisme LGTB

2) Titulació pròpia del CETT, Barcelona School of Tourism, Hospitality & Gastronomy: Màster universitari en Turisme LGTB