Fotografia de: CETT Model pedagògic | CETT
Universitat de Barcelona
Sobre el CETT > Què és el CETT? >

CETT Model pedagògic

El CETT, formació de futur

UN MODEL PEDAGÒGIC ÚNIC

Els estudis que impartim es basen en un model pedagògic únic que busquen una formació de qualitat i preservar la seguretat de tota la comunitat. Es fonamenta en els següents pilars:

CETT Through Passion. Al CETT entenem el turisme, l´hoteleria i la gastronomia com fenòmens socials, que connecten cultures, països, persones, i que faciliten gaudir de la bellesa d’aquest món i de tota la seva riquesa i diversitat. Aquest sector es basa en l’hospitalitat, a compartir emocions i a generar felicitat entre els éssers humans.

El sector turístic crea experiències vitals, basades en cultures, paisatges i sabors, que obren la porta de les emocions, les sensacions i el creixement personal.

Al CETT compartim amb l’alumnat la passió i el desig de conèixer noves cultures i noves maneres d’entendre el món a través del turisme, l’hoteleria i la gastronomia mitjançant l´experiència formativa.

Generem experiències que són motor d’aprenentatge, d’innovació i de progrés de la humanitat, promovent que aquest sector sigui un gran instrument per la pau i la solidaritat a nivell mundial.

CETT Through focusing on students. Al CETT situem a l’estudiant al centre del procés d’aprenentatge, considerem la individualitat dels estudiants i les seves característiques particulars, com expectatives, interessos, aspiracions, potencialitats, capacitats, necessitats i el seu talent.

Un tracte personalitzat i diferencial, que dona resposta a les necessitats pròpies de cada estudiant i que permet potenciar el seu talent amb un acompanyament permanent. Aquesta personalització considera les característiques individuals tot valorant la diversitat a les aules i els trets particulars de cada estudiant.

Un compromís ferm en el desenvolupament personal i professional de cada estudiant.

CETT Through Expert Knowledge. Amb una trajectòria de 50 anys, al CETT oferim a l’alumnat una experiència formativa basada en:

  • L’excel·lència de la formació amb un equip de professors experts i professionals en actiu del sector Turístic, Hoteler i Gastronòmic (THG).

  • El coneixement especialitzat i actualitzat en THG mitjançant els grups de recerca i la Càtedra.

  • El contacte amb la realitat del sector a través de les empreses pròpies d’aplicació i l’estreta relació amb el teixit empresarial, que ens permet conèixer la seva evolució.

Al CETT, com a universitat aplicada, oferim formacions que incorporen aquesta expertesa, tot desenvolupant coneixement aplicat i de gran valor i generant un impacte positiu en les organitzacions en què els nostres estudiants el poden transferir.

Al CETT desenvolupem projectes de recerca amb el professorat, els professionals del sector turístic i l’alumnat amb la finalitat d’aportar coneixement expert i actualitzat en turisme, hoteleria i gastronomia, que permetin al sector mantenir i millorar la seva competitivitat, mitjançant la recerca aplicada i la transferència de coneixement. També impulsem la col·laboració en recerca del sector privat i de les administracions turístiques, així com l’establiment d’acords d’investigació conjunta amb altres universitats d’abast internacional.

La nostra recerca pretén contribuir a la definició de la Ciència Turística i al desenvolupament de les dimensions que la configuren des de la visió del CETT: política turística i governança, sostenibilitat i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), smart tourism, digitalització, màrqueting, ètica, models de negoci i nova economia, entre d’altres.

CETT Through Values. Al CETT apostem per adoptar una perspectiva ètica en la formació en turisme, hoteleria i gastronomia. Aquest compromís implica que el nostre model pedagògic té l’objectiu de formar persones, no només professionals. En aquest sentit, la formació al CETT inclou els valors positius del turisme i de l’exercici ètic de la professió i, a la vegada, vol que els professionals que surtin de l’escola incorporin una sèrie de valors únics i propis del centre. Aquest és un dels nostres pilars essencials com a centre educatiu.

Això implica que la formació que rep l’alumnat té l’objectiu que els nous professionals que el CETT aporta al sector incorporin en la seva pràctica i desenvolupament professional valors com la sostenibilitat, l’hospitalitat, el respecte, la cura, l’excel·lència del servei, la professionalitat, la responsabilitat social i personal, entre d’altres. A més de, per suposat, l’adhesió als drets humans bàsics com la llibertat, la igualtat i la dignitat. Aquest creiem que és el caràcter CETT i que ha de guiar l’acció tant dels treballadors i treballadores del CETT, com de l’alumnat i alumni. D’aquesta manera, aspirem a que els nostres alumnes siguin lliures, autònoms, reflexius i amb sentit crític i consciència social.

A la vegada, la situació actual obliga a prioritzar i prendre consciència dels valors relatius a la salut i la higiene. En el context d’avui, tal i com hem explicat anteriorment, hem de ser responsables amb el nostre comportament i afavorir i cuidar els altres. En aquest sentit, també cal aprofitar aquesta oportunitat per, a través de la nostra adaptació al nou curs, exemplificar alguns dels valors que hem esmentat a través del nostre dia a dia.

Through Active Methodologies. Al CETT oferim un ecosistema d'aprenentatge integral que es basa en la formació al llarg de la vida amb la integració teòrica-pràctica de metodologies i estratègies que contribueixin tant al desenvolupament professional com personal de l’alumnat.

Una formació basada en un conjunt de metodologies que proporcionen una experiència formativa activa i significativa en instal·lacions capdavanteres amb el millor professorat i dissenyades per garantir el millor aprenentatge. Espais polivalents i dinàmics que aporten un entorn adaptable i que fomenten la creativitat i el treball en equip (Espai Eidos, Aula La plaça, Aula d’innovació, Aula dels sentits...)

Aprenentatge que es desenvolupa utilitzant casos reals, actuals i vinculats amb el sector i la participació de professionals que transmeten la realitat dels seus negocis. Desenvolupem la metodologia Learning by doing basada en models pràctics en entorns que reprodueixen la realitat d´un negoci (Hotel Alimara Barcelona, Fòrum, Aula Restaurant, cuines professionals). L’aplicació de metodologies actives (Learning by doing) millora el pensament crític, la creativitat, les habilitats per resoldre problemes i la capacitat per transferir les habilitats adquirides a noves situacions dels estudiants.

Integrem les tecnologies educatives i les eines virtuals tenint en compte que els nostres estudiants són nadius digitals i que el món personal i professional és una combinació de presencialitat i virtualitat, amb el mòbil com a dispositiu més utilitzat. Oferim un aprenentatge híbrid, combinant la formació presencial a les aules tècniques amb l’ensenyament en línia en el campus virtual; ubic, incorporant microelearning a través de l’ús de la tecnologia mòbil (m-Learning); i en xarxa, connectant amb les entitats i experts referents de cada sector.

A més, oferim formació 100 % en línia en postgraus i formació contínua i a mida per a empreses, que permet la màxima flexibilitat i adaptabilitat, tant per l’alumnat com per les empreses. L’alumnat en treu el màxim profit aconseguint les competències professionals que demanda el sector. Les organitzacions, mitjançant la formació, aconsegueixen fomentar, retenir el talent i millorar l’eficiència dels seus treballadors i treballadores mitjançant una formació a mida de les necessitats empresarials, flexible i personalitzada.

CETT Through Innovation. Entenem el CETT com un ecosistema d’innovació en THG en què tots els actors que hi formem part -alumnat professorat, professionals del sector, empreses i institucions públiques -, treballem per a millorar de manera contínua per a fer les coses de manera diferent, aportant innovacions i creant valor afegit, en benefici d’un turisme més responsable i sostenible (a nivell ambiental, social, cultural i econòmic).

El CETT esdevé una comunitat d’aprenentatge, un escenari de treball col·laboratiu, de debat i reflexió, de creativitat pel foment d’una cultura innovadora on es comparteixen bones pràctiques i es transfereixen els resultats a la societat, a les empreses i organitzacions del sector Turístic, Hoteler i Gastronòmic.

Una universitat que promou i desenvolupa solucions per afrontar els reptes i desafiaments actuals i futurs del turisme i la societat en general.

El desenvolupament de l’esperit emprenedor és un instrument destacat en el suport i foment de la innovació en THG que impulsem des del CETT.

CETT Through Technologies. La tecnificació i la digitalització de la societat i el sector THG i la velocitat dels canvis que comporta afecten directament en el contingut de les formacions que impartim i les metodologies que fem servir.

Aquest impacte es produeix en dues dimensions:

  1. Des de la perspectiva de la docència, que considerem imprescindible treballar i prioritari per les competències digitals dels estudiants.

  2. Des de la perspectiva empresarial, que requereix que els nostres estudiants dominin les tecnologies que el sector THG ha d’implantar per a ser competitiu.

CETT Through Business Connections. La relació del CETT amb el sector turístic, hoteler i gastronòmic a nivell internacional es fonamenta en un compromís mutu pel desenvolupament del talent dels estudiants. Més de 900 empreses implicades en la formació a través de convenis de pràctiques, tutorització de treballs finals de grau i/o màster, i participació en la docència i en la recerca. Aquesta relació ens permet la identificació de les necessitats de la realitat empresarial que transferim en els programes formatius.

Aquesta vinculació amb el teixit empresarial i institucional garanteix l’ocupabilitat i el desenvolupament de la carrera professional dels titulats.

La vinculació amb el sector es reafirma mitjançant les empreses pròpies d´aplicació del CETT que ens permet conèixer de primera mà la realitat empresarial i evolució del mateix.

CETT Through Diversity. Com a centre referent, des del CETT promovem, afavorim i recolzem les accions dirigides a la internacionalització dels estudiants, de la docència i de la recerca per donar resposta a un sector cada cop més global i multicultural.

Oferim una dimensió internacional de l’aprenentatge que facilita la comprensió dels fenòmens i tendències mundials valorant la diversitat i consolidem els valors de tolerància, respecte i solidaritat.

La xarxa de relacions internacionals del CETT permet intercanvis de mobilitats, programes compartits i dobles titulacions.

CETT Through Community. Som una comunitat que es basa en una sèrie de valors compartits pel professorat, personal dels serveis de suport a la formació, professionals de les empreses d’aplicació, l’alumnat i els alumni més enllà de les aules.

Volem mantenir una relació duradora, al llarg de tota la vida, amb els nostres alumni, tant a nivell personal com professional. Per això, tenim diferents instruments i serveis, com la nostra oferta de formació al llarg de la vida, a mida per a empreses, l’assessorament professional i serveis de Career Services.

Creem i mantenim un sentiment de pertinença dels estudiants i dels alumni amb el CETT tot fomentant la xarxa de relacions professionals basant-nos en una mateixa passió, una manera d’entendre el sector i uns valors compartits.