PREMI AL MILLOR PROJECTE FINAL DE CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE L’ETP CETT 2017/2018

BASES DEL PREMI


Objectiu del Premi

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, és una entitat constituïda l’any 2.000 per impulsar la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. En aquest sentit, i com a entitat d’interès social, convoca el Premi al Millor Projecte Final de Cicle Formatiu de Grau Superior de l’ETP CETT per incentivar a l'alumnat dels Cicles Formatius de Grau Superior de l'Escola Tècnica Professional d'Hoteleria i Turisme CETT a desenvolupar els seus Projectes Finals de Cicle en el camp del turisme, de l’hoteleria i/o de la gastronomia. Tot fomentant l’excel·lència, es premia els millors treballs, aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat.


A qui s’adreça

El Premi s’adreça a tots els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior del CETT que presentin el seu Projecte Final de Cicle en el camp del turisme, de l’hoteleria i/o de la gastronomia, en el curs acadèmic 2017-2018.


Què cal presentar?

Els candidats han de presentar:

- La sol·licitud de participació degudament complimentada i signada.

- La Síntesi* del projecte, no superior a 5 fulls, en un USB.

- El Projecte* en un USB.

*L’USB ha d’incloure: la Síntesi que s’ha de presentar en un PDF amb el nom SIN_nomdelprojecte, i el Projecte que s’ha de presentar en un altre PDF amb el nom PRJ_nomdelprojecte.

L’USB i la sol·licitud signada s’han de lliurar als Serveis de Comunicació del Grup CETT (planta 4ª, atenció de Marta Pérez) abans del 15 de juny de 2018.

L’USB (o CD) romandrà en possessió de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, llevat d’aquell que, no essent premiat, se’n demani per escrit la seva devolució a comunicacio@cett.cat abans del 20 de juliol de 2018.


Per a qualsevol consulta adreçar-se a comunicacio@cett.cat


El Premi

El Premi consisteix en una beca del 70% de l'import total del primer curs del Grau en Turisme o del 55% de l'import total del primer curs del Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques impartits al CETT, (excepte, en ambdós casos, matrícula i taxes de la UB), o una beca del 70% de l'import total del primer curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior impartit pel CETT (excepte la seva matrícula).

El premi només es farà efectiu si es cursa en l'any acadèmic següent i no s'hi podran sumar cap altre tipus de descomptes.


En el cas que els alumnes premiats no vulguin cursar la formació escollida en les esmentades condicions, el Premi quedarà sense efecte i no es podrà derivar a d’altres.


Els equips de treball podran estar formats per més d’un estudiant. En qualsevol cas, el Premi es lliurarà a un màxim de dos membres de l’ esmentat equip. La Fundació Gaspar Espuña-CETT sol·licitarà a l’equip els noms dels dos membres que gaudiran del Premi, declinant qualsevol responsabilitat en l’atorgament d'aquest.


El Jurat

El jurat d’aquest Premi estarà format per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, per la direcció acadèmica de l'ETP CETT, i per professionals del sector.


Procediment de Selecció

Els alumnes han de manifestar la seva voluntat d'optar al Premi, mitjançant el formulari que poden trobar aquí. El formulari de participació s’ha de complimentar, signar, i lliurar al tutor del Cicle.

Un cop presentats els Projectes Finals de Cicles Formatius de Grau Superior a l'àmbit acadèmic que els hi correspon, l'equip de professors de cada Cicle seleccionarà com a finalistes un màxim de dos treballs per Cicle Formatiu. Feta aquesta primera selecció, la Fundació convocarà als participants finalistes i al jurat d'aquests Premis perquè assisteixin a l’exposició oral dels projectes finalistes.

Els participants finalistes exposaran oralment el seu projecte durant 10 minuts davant del jurat. I posteriorment el jurat disposarà de 5 minuts per fer-los les preguntes que consideri oportunes.


El jurat seleccionarà els millors treballs en base a la seva innovació, originalitat, rigor, aportació de coneixement, i qualitat global.


El Jurat podrà declarar desert el Premi si considera que els treballs no reuneixen la qualitat suficient. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

El fet de concursar suposa l’acceptació d’aquestes bases.


Comunicació i lliurament del Premi

La comunicació al guanyador serà a mitjans del mes de juliol de 2018. El lliurament del Premi tindrà lloc a la tardor, coincidint amb l’Acte Inaugural del Curs Acadèmic 2018-2019 del CETT.