Fotografia de: Fins el 20 de setembre obert període de preinscripció! Gradua't ara en turisme al CETT si ets Titulat TEAT o Diplomat | CETT
Universitat de Barcelona

Fins el 20 de setembre obert període de preinscripció! Gradua't ara en turisme al CETT si ets Titulat TEAT o Diplomat

29.07.2010
 
Fins el 20 de setembre obert període de preinscripció! Gradua't ara en turisme al CETT si ets Titulat TEAT o Diplomat

Durant el curs 2009-2010, l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB va començar a impartir de forma total el nou Grau en Turisme, possibilitant  a tots els alumnes que estaven  cursant la diplomatura d’ adaptar-se a la nova formació.
Segons la normativa vigent, els estudiants en possessió d’un títol oficial de Diplomat, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic podran optar a obtenir la titulació de Grau a partir del reconeixement de crèdits de la titulació cursada amb anterioritat
En aquest sentit, l’estudiant haurà de cursar un total de 60 crèdits ECTS (corresponent a la totalitat d’un curs acadèmic) del currículum de la Titulació de Grau en Turisme.
Les assignatures a cursar difereixen en funció de l’especialitat que l’estudiant desitgi cursar:

  • Direcció Hotelera
  • Direcció Turística


ASSIGNATURES, CRÈDITS I HORARIS

  • ALUMNES QUE PROVENEN DEL TEAT

 

  • ALUMNES QUE PROVENEN DE LA DIPLOMATURA EN TURISME

 


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA AL CURS
El procés de preinscripció a aquests estudis serà unificat i específic, i anirà a càrrec de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés als estudis de retitulació dels estudiants diplomats, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.
La preinscripció es farà al portal https://accesnet.gencat.cat.
 
DATES
Preinscripció: del 13 al 20 de setembre de 2010.
Assignació: a partir de 7 dies després de finalitzar el termini de preinscripció.
Matrícula: la matrícula dels estudiants assignats  es farà a l’EUHT CETT-UB els dies 29 i 30 de setembre.
 
ASSIGNACIÓ DE PLACES
L’assignació de places es farà tenint en compte el requisit de titulació prèvia (no adaptada a l'EEES) a la qual va dirigida cadascuna de les opcions de retitulació, segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés als estudis de retitulació que se sol·liciten.
La nota mitjana de l’expedient acadèmic es calcularà segons el que prescriu el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (art. 56,f), i l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2010.
 
ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT
Els estudiants que accedeixin en aquests estudis disposaran d’una distribució de les assignatures a cursar pensada de forma específica per aquest col·lectiu, i planificada en torn de tarda per facilitar el seguiment de la formació. També existeix la possibilitat de combinar assignatures en grup de matí i tarda, si això li permet flexibilitzar la seva assistència.
Considerant les dificultats que en un moment determinat pogués suposar el haver de compaginar els estudis amb el desenvolupament d’una tasca professional, des del CETT posem tots els mitjans al nostre abast per a mirar de flexibilitzar al màxim les possibilitats de matricula, incloent la possibilitat de realitzar matricules menors a la totalitat d’un curs, a fi de que sigui més còmode per a l’estudiant.
 
COST DE LA FORMACIÓ
Matrícula: 600 €. En cas que un alumne decideixi donar-se de baixa, no es reemborsarà en cap circumstància aquest import. 
Preu per crèdit: 86,70 €. L’import resultant es fraccionarà en 9 rebuts d’octubre de 2010 a juny de 2011.
Taxes UB:  Durant el mes de novembre es girarà un rebut bancari per aquest concepte.
Els alumnes interessats en abonar la totalitat del curs obtindran un 5% de descompte del total de les quotes del curs.
El preu que consta al full de registre de Preinscripció Universitària és erroni.

Categories
preinscripció turisme