Fotografia de: Taxes UB Deduccions i increments | Campus CETT
Universitat de Barcelona

Taxes UB Deduccions i increments

L'import de taxes de la UB és el percentatge (27% del preu oficial) que l'alumne del Centre Adscrit ha d'abonar en concepte de serveis acadèmics a la Universitat de Barcelona, juntament amb la Taxa de Serveis Específic i Suport a l'Aprenentatge. Aquest es fixa anualment pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya , juntament amb els increments, deduccions i exempcions que només s'aplicaran a l'import de taxes.

El tipus de matrícula oficial (taxes UB) pot ser:

 • Ordinària. En aquest cas cal abonar integrament el rebut de taxes de la UB, es a dir, el preu del crèdit establert en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya i la taxa de Serveis Específics i suport a l'Aprenentatge de la UB.
 • Condicional com a becari.Els alumnes que sol·licitin la Beca General ho han d'acreditar presentant, abans de final d'octubre, còpia del resguard conforme l'han presentat. Aquests alumnes han d'abonar com a taxes UB els crèdits no matriculats per primera vegada i la Taxa de Serveis Específics i de Suport a l'Aprenentge de la UB. Tots els crèdits matriculats per primera vegada estaran exempts fins que l'organisme competent concedeixi o denegui la beca. En el cas de que la resolució sigui desfavorable, es generarà un nou rebut amb l'import de les taxes pendents d'abonar, amb previ avís a l'alumne via mail al campus virtual.
 • Exempta o bonificada. Els estudiants han d'abonar la taxa de Serveis Específics i de Suport a l'aprenentge de la UB i obtenir un descompte total o parcial del preu per crèdit establert en el Decret de Preus , de les taxes de la UB.  Pots sol·licitar les bonificacions o exempcions en el següent FORMULARI abans del 24 de juliol.
  • Familia nombrosa de categoria general o especial.
   • Exempció: 100% de l'import de les taxes universitàries en el cas de família nombrosa de categoria especial i 50% en el cas de familia nombrosa de categoria general.
   • Documentació a presentar: títol de familia nombrosa de categoria general o especial.   
 •  
  • Matrícula d'honor en batxillerat. El Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya estableix que els estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat poden acollir-se a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits de la matrícula del primer curs dels estudis. No s'aplica als estudiants que hagin cursat el Batxillerat en sistemes educatius estrangers, excepte si els estudis s'han cursat en un centre estranger autoritzat ubicat a Espanya.
 •  
  • Col·lectius d'especial protecció
   • Exempció: 100% de l’import de taxes universitàries. Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33%:
     • Documentació a presentar: certificat oficial de discapacitat emés per un organ competent.
    • Persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills
     • Documentació a presentar: còpia del llibre de familia i el certificat expedit pel Ministerio del Interior acreditant la condició de víctima.
    • Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere i fills:
     • Documentació a presentar: còpia del llibre de familia i l'ordre de protecció a favor o sentencia judicial

 Altres recàrrecs i bonificacions de les taxes UB segons l'expedient de l'alumne:

 • Bonificació per matrícula de honor obtinguda en el curs acadèmic immediatament anterior. Es dedueix l'import de les taxes (preus públics) corresponents al nombre de crèdits de les assignatures en que s'ha obtingut la qualificació de matrícula d'honor.
 • El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix els recàrrecs a aplicar als preus públics quan es matrícula una assignatura per segona, tercera, quarta o més vegades.
 • Els estudiants que hagin obtingut la convalidació o el reconeixement de crèdits, han d'abonar el percentatge que estigui establert en el Decret de Preus respecte al percentatge ordinari del crèdit corresponent, a excepció dels crèdits reconeguts en el procés d'adaptació de la Diplomatura en Turisme al Grau en Turisme i en les modificacions de plans d'estudi que són gratuïts.

Durant el mes d'octubre, es girarà un rebut amb l'import de taxes UB. Es contempla que al llarg del curs es giri algun rebut més en funció de la resolució de la Beca General, de l'ampliació i reconeixement de crèdits.